Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Bağışlama Sözleşmesi Nedir

Bağışlama olarak adlandırılan fiil ayırt etme gücüne sahip olan ve kısıtlı bulunmayan bireyler tarafından yapılabilir. Bağışlama yapılırken eşler arasındaki mal rejimi saklı kalarak hareket edilir. Ayrıca miras hukukundan doğan sınırlamalar da saklı tutulmalıdır. Bağışlama Sözleşmesi Nedir ? tarafların merak ettiklerinden biridir. Bağışlama yapılanın da fiil ehliyetine sahip olması ve kısıtlamasının bulunmaması gerekir.

Eşlerin boşanma davası nedeni ile mal paylaşımı konuları bazen sorun olur. Boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte mal rejimi davası açılabilir. Bağışlama sözleşmelerinde mal rejimine yönelik kısıtlamalar bulunur. Boşanma davasının ardından gündeme gelebilecek sorulardan biri de Boşandıktan Sonra Evlenme Süresi olur. Kadın ve erkekler açısından bu sürelerde değişiklik olmaktadır. Medeni Kanun uyarınca kadına ve erkeğe tanınan bekleme süresi birbiri ile aynı değildir.

Bağışlama Sözleşmesi Örneği

Bağışlama sözleşmeleri çeşitli biçimlerde yapılabilir. Bu tür sözleşmelerde bazı koşulların sağlanması zorunlu olmaktadır. Bağışlayan kişi kendi mal varlığı üzerinde yapacağı tasarrufla fakirleşirken bağışlanan tarafın da mal varlığında zenginleşme olmalıdır. Bağışlama Sözleşmesi Örneği ile yazılı şekil şartına uygunluk aranır. Elden bağışlama ya da koşullu bağışlama gibi farklı türler de bağışlama örnekleri arasında bulunur.

Bağışlama Sözleşmesi Nedir ? Araştırıldığında bağışlama yapan kişinin mal varlığından bir kısmını bağışlayan tarafa vermesi söz konusu olur. Bağışlama işlemi için bağış yapanın kısıtlı olmaması ve fiil ehliyetine sahip olması zorunludur. Elden bağışlama yalnızca taşınır eşyalar için geçerli olurken bağışlayan bu eşyasını bağışlanan tarafa doğrudan teslim eder. Taşınmazlar üzerinde bu tür bir işlem uygulanamamaktadır.

Bağışlama Sözleşmesi Nedir
Bağışlama Sözleşmesi Nedir ? 7

Taşınmaz Bağışlama Sözleşmesi Nerede Yapılır ?

Taşınmazlar söz konusu olduğunda bağışlama yapacak olan kişinin sözleşme yapması gerekir. Tarafların kesin irade beyanlarının yer alacağı bu tür sözleşmeler resmi değer taşımalıdır. Taşınmaz Bağışlama Sözleşmesi Nerede Yapılır ? Bu tür sözleşmelerin geçerli olabilmesi için noter huzurunda imzalanması gerekir.

Bağışlama Sözleşmesi Nedir ? Sık karşılaşılan sorular arasında yer almaktadır. Bağışlama sözleşmenin geçerli olabilmesi için yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Elden bağışlama söz konusu olacaksa taşınır bir maldan söz etmek gerekir. Bağışlayan bağışlanana taşınır bir malı elden teslim ettiğinde elden bağışlama gerçekleşir.

Bağışlama Sözleşmesi Tek Taraflı

Bağışlama sözleşmesi hazırlanırken tek taraflı bazı tasarruflar gündeme gelebilir. Bağışlama Sözleşmesi Tek Taraflı olduğunda bağışlayanın bağışlamasına ilişkin bazı yüklemeler koyması mümkün olmaktadır. Ayrıca bağışlayan bağışlanan tarafın kendisinden önce vefat etmesi durumunda bağışlananın kendisine dönmesi şartını da sözleşmeye koyabilir.

Bağışlama Sözleşmesi Nedir ? Bu tür sözleşmeler resmi olarak hazırlanırken yazılı şekil şartına uyulması gerekir. Sözleşmelerin ortadan kalkmasına yol açan nedenler de bulunur. Bağışlanan bağışlayan veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlediğinde bağışı geri alabilir. Bağışlananın kanundaki yükümlülüklerini bağışlayan ve bağışlayanın yakınları açısından yerine getirmediğinde de bağışlananın malın geri iadesi söz konusu olabilmektedir.

Bağışlama Sözleşmesi Geri Alınması

Bağışlama Sözleşmesi Geri Alınması için koşulların sağlanmış olması gerekir. Bağışlayanın borcunu ödeme güçsüzlüğünün belirlenmesi durumunda bağışlama yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Bağışlayanın iflasına karar verilmesi durumunda da ifa yükümlülüğü kalkar. Ayrıca bağış yapılanın hukuki açıdan koşulları sağlamaması durumunda geri iade talep edilebilir.

Bağışlama Sözleşmesi Nedir ? Bağışlanan bağışlayana veya ailesine karşı ağır bir suç işlerse bu durumda geri iade talebi şartları ortaya çıkacaktır. Bağışlama sözleşmeleri yazılı olarak yapıldığında resmi bir nitelik taşıyacaktır. Bağışlayan geri alma nedenini öğrendikten itibaren bir yıl içinde geri alma hakkını kullanabilmektedir. Bağışlayanın vefatı gerçekleşmişse ve ölümünden önce geri alma sebebini öğrenmemişse mirasçılar vefatın ardından bir yıl içinde dava açabilirler.

Bağışlama Sözleşmesinin Unsurları

Bağışlama sözleşmesi, bir tarafın diğerine bir mal veya hak üzerinde sahip olduğu tasarruf hakkını hukuki olarak devrettiği bir sözleşme türüdür. Bağışlama sözleşmesi, genellikle karşılıksız bir şekilde gerçekleşir ve bağışlanan mal veya hak, bağışlayan tarafından bağışlanan kişi veya kuruluşa devredilir.

Bağışlama sözleşmesi, belirli unsurları içermektedir. Bu unsurlar, sözleşmenin geçerli ve hukuki olarak bağlayıcı olabilmesi için dikkate alınmalıdır:

 • Sözleşmenin Tarafları: Bağışlama sözleşmesi, en az iki taraf arasında gerçekleşir. Bağışlayan taraf, mal veya hak sahibi olan kişiyi temsil ederken, bağış alan taraf ise bu mal veya haktan yararlanacak olan kişiyi temsil eder.
 • Bağışlanan Mal veya Hak: Sözleşme kapsamında bağışlanan mal veya hak belirtilmelidir. Bu mal veya hak, taşınır veya taşınmaz olabilir. Ayrıca, malın veya hakkın bağışlayan tarafından tamamen ve kesin olarak devredilmesi gerekmektedir.
 • Karşılıksızlık İlkesi: Bağışlama sözleşmesi genellikle karşılıksız olarak gerçekleşir. Yani, bağışlayan tarafın mal veya hakkı karşılığında bir bedel talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak, taraflar arasında karşılıklı anlaşmaya dayalı bağışlama sözleşmeleri de mümkündür.
 • Geçerlilik Koşulları: Bağışlama sözleşmesi, genel geçerlilik koşullarına uygun olmalıdır. Tarafların rızası, yasal ehliyet, hile veya hata olmaksızın gerçekleşmelidir.
 • Noter Onayı: Bağışlama sözleşmesi, bazı durumlarda noter onayı gerektirebilir. Özellikle taşınmaz mal varlıklarının bağışlanması durumunda, noter onayı sözleşmenin geçerliliği açısından önemli olabilir.

Bağışlama sözleşmesinin unsurları, sözleşmenin hukuki geçerliliğini sağlamak ve taraflar arasındaki ilişkiyi netleştirmek adına dikkatlice ele alınmalıdır. Hukuki danışmanlık almak, bağışlama sürecini daha sağlam bir temele oturtabilir ve tarafların haklarını korumasına yardımcı olabilir.

Bağışlama Sözleşmesi Nedir
Bağışlama Sözleşmesi Nedir ? 8

Bağışlama Sözleşmesinin Şekli

Bağışlama sözleşmesi, bir kişinin başka bir kişiye veya kuruma mülkiyet hakkına sahip olduğu bir mal veya hak üzerindeki tasarruf hakkını belli bir bedel ödemeksizin devrettiği bir sözleşme türüdür. Bağışlama sözleşmesinin geçerliliği için belli başlı önemli unsurlar bulunmaktadır ve bu unsurların doğru bir şekilde yerine getirilmesi, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin sağlam bir temel üzerine oturmasını sağlar.

Bağışlama sözleşmesinin geçerliliğini sağlamak için dikkate alınması gereken temel unsurlar şunlardır:

 • Yazılı Şekil: Bağışlama sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’na göre yazılı şekilde yapılmalıdır. Sözleşme, tarafların kimlik bilgilerini, bağışlanan mal veya hakın niteliklerini, bağışlama şartlarını ve tarihini içermelidir. Bu yazılı belge, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde ortaya koymak amacıyla önemlidir.
 • Tarafların Yasal Yetkisi: Bağışlama sözleşmesi yapacak tarafların yasal yetkileri bulunmalıdır. Taraflar, bağışlama konusu mal veya hak üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmalıdır. Örneğin, bir gayrimenkul bağışlaması durumunda, bağışlayan kişinin tapu üzerinde tasarruf yetkisi bulunmalıdır.
 • Kabul: Bağışlama sözleşmesi, bağışlanan mal veya hakın kabul edilmesiyle tamamlanır. Kabul, genellikle yazılı olarak ifade edilir ve bağışlanan malın teslim alındığını belirten bir ifade içerir.
 • Şahitlik: Türk Borçlar Kanunu’na göre, bağışlama sözleşmesi, en az iki şahit önünde yapılmalıdır. Şahitler, sözleşmenin taraflarının kimliklerini doğrulamalı ve sözleşmenin gönüllü bir şekilde yapıldığını onaylamalıdır.

Bağışlama sözleşmeleri, taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen önemli hukuki belgelerdir. Geçerliliğini sağlamak için yukarıda belirtilen unsurlara dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca, bağışlama işlemlerinde uzman bir hukuk profesyoneli ile çalışmak, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini korumak adına önerilen bir yaklaşımdır.

Bu yazıda verilen bilgiler genel bilgi niteliğindedir ve hukuki durumunuzla ilgili özel bilgilere ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, bağışlama işlemleri öncesinde bir avukatla danışmanlık yapmak önemlidir.

Bağışlama Sözleşmelerinin Çeşitleri

Bağışlama sözleşmeleri, bir kişinin malvarlığından belirli bir varlığını veya haklarını, karşılıksız olarak başka bir kişiye devretme işlemidir. Bağışlama işlemi hukuki bir süreç olduğu için, bu süreci belirleyen ve düzenleyen bağışlama sözleşmeleri çeşitli türlerde olabilir. İşte bu türlerden bazıları:

 • Genel Bağışlama Sözleşmesi: Genel bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın belirli bir mülkiyet veya hak üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın genel bir bağışlama yapmasını içerir. Bu tür sözleşmelerde, bağışlayan genel olarak bağışladığı mal veya hak üzerinde herhangi bir kontrol ya da etki hakkını saklı tutmaz.
 • Şartlı Bağışlama Sözleşmesi: Şartlı bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın bağışlamayı bir veya birden fazla belirli şarta bağladığı bir sözleşme türüdür. Örneğin, bağışlanan malın belirli bir tarihe kadar kullanılması veya belirli bir amaca hizmet etmesi gibi şartlar söz konusu olabilir.
 • Eğitime Bağışlama Sözleşmesi: Eğitime bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın varlıklarını genellikle eğitim kurumlarına veya öğrencilere bağışlamasını içerir. Bu tür bağışlamalar, eğitim kurumlarının maddi ihtiyaçlarını karşılamak veya öğrencilere burs sağlamak amacıyla yapılabilir.
 • Hayır İşlerine Bağışlama Sözleşmesi: Hayır işlerine bağışlama sözleşmeleri, bağışlayanın malvarlığını hayır kurumlarına veya sosyal yardım amaçlı kuruluşlara bağışlamasını içerir. Bu tür bağışlamalar genellikle vergi avantajları sağlamak amacıyla yapılır.
 • Vasiyetnameli Bağışlama Sözleşmesi: Vasiyetnameli bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın vasiyetnamesinde belirttiği şartlar doğrultusunda bağış yapmasını içerir. Bu tür bağışlamalar genellikle bağışlayanın vefatından sonra devreye girer.

Bağışlama sözleşmeleri, bağışlayanın niyetine, tercihlerine ve hukuki ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterir. Her türlü bağışlama işlemi, özenle hazırlanan hukuki belgelerle düzenlenmeli ve taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları net bir şekilde ortaya koymalıdır.

Bağışlama Taahhüdü Ne Demek?

Bağışlama taahhüdü, hukuki bir terim olup, bir kişinin başka bir kişiyi hukuki olarak sorumlu tutmaktan vazgeçtiğini belirten bir taahhüttür. Bu taahhüt, genellikle bir hukuki davada veya uyuşmazlıkta taraflar arasında anlaşmazlıkları çözmek için kullanılır.

Bağışlama taahhüdü, davacının davanın çözümü için taleplerinden vazgeçtiğini belirttiği bir belge veya yazılı bir taahhütname şeklinde ifade edilebilir. Bu taahhüt, davacının dava konusu olaya ilişkin haklarından feragat ettiği anlamına gelir ve genellikle dava sonlandırıldığında mahkemeye sunulur.

Bağışlama taahhüdü, taraflar arasında anlaşmazlığın mahkeme süreci olmadan çözülmesine olanak tanır. Bu, tarafların uzun ve maliyetli bir hukuki süreçten kaçınmalarına yardımcı olabilir. Ancak, bağışlama taahhüdü, davanın çözümü için bir tür anlaşmazlık çözüm yöntemi olarak kullanılsa da, davanın çözümlenmesi sürecini tamamen sona erdirmez. Taraflar arasında yapılan bu anlaşma, mahkemeye sunularak resmi bir belge haline getirilmelidir.

Bağışlama taahhüdü, tarafların karşılıklı anlaşmazlık çözümüne katkıda bulunabilir ve hukuki sürecin daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. Ancak, böyle bir taahhütte bulunmadan önce, tarafların dikkatlice değerlendirme yapmaları ve bir avukatla danışmaları önemlidir. Bu, bağışlama taahhüdünün sonuçları ve tarafların hakları konusunda tam bir anlayışa sahip olmalarını sağlayacaktır.

Bağışlayanın Borçları Nelerdir?

Bağışlama, bir kişinin diğerine mülkiyet veya haklar üzerinde belirli bir mal veya değeri karşılıksız olarak devretme iradesini içeren hukuki bir işlemdir. Bağışlayanın bu süreçte bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu yazıda, bağışlayanın borçlarına odaklanarak, bağışlama sözleşmeleri çerçevesinde dikkate alınması gereken temel hususları ele alacağız.

Hukuki Yetki ve Sahiplik İncelemesi: Bağışlayanın ilk sorumluluğu, bağış yapmaya karar verdiği varlıklar üzerinde hukuki bir yetkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu aşamada, bağışlayanın mal varlığının sahiplik durumu, üzerinde herhangi bir yasal kısıtlama olup olmadığı dikkatlice değerlendirilmelidir.

Mali Durum Değerlendirmesi: Bağışlayan, bağış yapmadan önce mali durumunu değerlendirmelidir. Bağış, bağışlayanın mali gücü doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bu, bağışın alıcı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaması ve bağışlayanın kendi yaşam standardını tehlikeye atmaması için önemlidir.

Vergisel Yükümlülüklerin İncelenmesi: Bağışlayanın, bağış işleminden kaynaklanan vergisel yükümlülükleri incelemesi gerekmektedir. Bağış, vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bağışlayan, bağışın vergi etkileri konusunda uzman bir mali danışmana danışarak bu süreci yönetmelidir.

Hukuki Danışmanlık ve Sözleşme Hazırlığı: Bağışlayan, bağış işleminin tüm yönlerini doğru bir şekilde anlamak ve düzenlemek için bir hukuki danışmandan yardım almalıdır. Bağış sözleşmesi, taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları belirleyen önemli bir belgedir. Bu sözleşme, her iki tarafın da haklarını korumak amacıyla dikkatlice hazırlanmalıdır.

Bağış Sonrası İzleme ve İşlemler: Bağış işlemi gerçekleştikten sonra, bağışlayanın bağışın doğru bir şekilde yerine getirildiğini izlemesi ve gerektiğinde ilgili işlemleri takip etmesi önemlidir. Bu, bağışlayanın hukuki ve mali olarak güvende olduğunu sağlamak açısından kritiktir.

Bu noktalara dikkat ederek bağışlayan, bağış işlemlerini sorumlu bir şekilde gerçekleştirebilir ve her iki tarafın da hukuki haklarını koruyabilir. Ancak, her bağış işlemi benzersizdir ve bu nedenle bağışlayanın kendi durumunu dikkatlice değerlendirmesi ve profesyonel hukuki danışmanlık alması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bağışlama Sözleşmesi Nedir ? 

Bağışlama yapılırken eşler arasındaki mal rejimi saklı kalarak hareket edilir. Ayrıca miras hukukundan doğan sınırlamalar da saklı tutulmalıdır. Bağışlama yapılanın da fiil ehliyetine sahip olması ve kısıtlamasının bulunmaması gerekir.

Taşınmaz Bağışlama Sözleşmesi Nerede Yapılır ?

Bu tür sözleşmelerin geçerli olabilmesi için noter huzurunda imzalanması gerekir.

1 Comments
 • Ersin Bahadır
  5:19 PM, 29 Kasım 2023

  Merhabalar kayınvalidem in eşim dahil 3 kızı var .Kayınvalidem geçen yıl kalça kemiğinden ameliyat olduDiğer iki kızı 1 kere bile aramadilar buna istinaden 2 parça tarlasindan 1 tanesini size vericem ne aradılar ne sordular diye bu arada tüm yiyecek içecek sağlık ve barınma(Kendisi kiradaydi aynı evde yine kiracı ) gibi tüm ihtiyaçlarını biz karsiliyoruz.Bakim sözleşmesi yaptık noterden diğer kızları vefattan sonra dava açarsa bozulur mu.Tesekkurler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın