Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilik süresince edinilmiş malların eşit şekilde paylaşılması olarak ifade edilen boşanmada mal paylaşımı evlilik birliği mahkeme kararı ile sona erdikten sonra yapılır. Kural olarak boşanma davası ile mal paylaşımı davası aynı anda olmaz.

Eğer iki dava aynı anda açılmışsa bu durumda ilk olarak boşanma davası yargılanır ve buna dair karar kesinleştikten sonra mal paylaşımı davasına geçilir. Buna dair tüm hükümler Türk Medeni Kanun’da geçer. 01.01.2002 tarihli kanunda davada esas alınan kaynaktır.

Evlilik sözleşmesi çerçevesinde yapılacak olan mal paylaşımı davası ile katkı payı alacağı, katılma alacağı ve değer artış payı alacağı olmak üzere üç talep iletilebilir. Bu taleplerin iletilebilmesi için davaya konu malların evlilik birliği içerisinde edinilmiş olması gerekir. Burada kural yarı yarıya paylaşım olup bu durumun çeşitli istisnaları vardır. Uygulamada istisnaların her biri dava tarafı avukat tarafından mal paylaşımı yapan çiftlere anlatılır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Davalar kendi içerisinde çeşitlere ayrılmakta olup bunlar içerisinde boşanma davalarında genellikle anlaşmalı boşanma tercih edilir. Bu davanın yürütülebilmesi için her iki tarafında da boşanmaya rızasının olması önemlidir. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı için eşler bazı konularda anlaşmış olmalıdır. Mal rejimi tasfiyesi de bu konulardan biridir.

Anlaşmalı davada eşler isterlerde mal paylaşımını iki taraflı olarak sonraya bırakabilirler. Eğer mal tasfiyesi konusunda anlaşmaya varılmazsa bu durum mal paylaşımını çekişmeli hale getirmez.

Eşlerin dava kesinleştikten sonraki on yıl içerisinde zamanaşımı süresine göre boşanmada mal paylaşımı davası açma hakkı vardır. Eğer dava protokolü mal paylaşımına dair hak ya da alacak talep edilemeyeceğini içeriyorsa bu durumda dava açılamaz. Bu şekilde açılan dava mahkeme tarafından reddedilecektir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır?

Boşanma davalarında mal paylaşımı yapılırken kanunda yer alan düzenlemelere göre hareket etmek gerekir. Genellikle davalarda içerik ve dava açma süresi merak konusudur. Boşanmada mal paylaşımı davası ne zaman açılır sorusunun yanıtı sıklıkla merak edilir.

Boşanmada mal paylaşımı davası açmak için boşanmanın kanunen gerçekleşmesinden itibaren on yıllık zamanaşımı süresi işler. Bu süre içerisinde taraflar mal paylaşımı için dava açabilirler. Eğer eşlerin herhangi bir mal rejimi değişikliği talebi olmamışsa bu durumda yasalara göre tasfiye işlemi gerçekleşir. Yani evlilik süresi içerisinde edinilen mallar her iki tarafa da eşit olacak şekilde dağıtılır. Eşlerin evlenmeden önce edindikleri mallar mal paylaşımına dahil edilmez. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Mersin Mal Paylaşımı Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada Kişisel Mallar Nelerdir?

Boşanma sırasında paylaşılacak malların yanında kişisel olarak tanımlanmış mallarda vardır. Bu mal çeşitleri bazı nitelikler ile belirlenmiştir. Kişisel malların bilinmesi boşanma aşamasında olan taraflar için faydalı bilgi olarak görülmektedir. Kişisel malların tanımları ile ilgili olarak aşağıdaki maddeleri kontrol edebilirsiniz.

 1. Tarafların sadece birinin şahsının kullanımına yarayan eşya
 2. Mal rejiminin başında sahip olunan mal varlığı
 3. Miray yoluyla sonradan edinilen mal varlığı
 4. Karşılıksız kazanım yolu ile sahip olunan malvarlığı
 5. Manevi Tazminat alacakları
 6. Kişisel mallar yerine geçen değerler

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma sonrasında kişisel mallar yine aynı şekilde o kişide kalmaya devam eder paylaşılmaz.  Yani boşanmada mal paylaşımı nasıl olur diye araştırıldığında buna evlilik sonrasındaki mallar eklenir.

Kişisel mallar yerine geçen değerler, manevi tazminat alacakları, eşlerden birinin sadece kişisel kullanımına yarayan eşya, miras ya da karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen maddi değerler paylaşım kapsamına girmez.

Edinilmiş malların yerine geçen değerler, kişisel malların gelirleri, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, çalışma karşılığı olan edimler, yardım amaçlı kurulan sandık ya da benzerleri tarafından yapılan ödemeler edinilmiş mal olarak kabul edilir. 

Boşanmada mal paylaşımı yapılırken bu değerler dikkate alınır. Eğer malın kime ait olduğu ispatlanamıyorsa bu durumda paylı mal karinesine göre işlem yapılır. Bu tür mallar da mal paylaşımına dahil edilir. İsteğe bağlı olarak eşlerden biri diğerinin payını ödeyip malın bölünmeden kendisinde kalmasını talep edebilir. Tarafların rızası olursa bu duruma onay verilir. Alların paylaşımı yapılırken her zaman rıza ve eşler arasındaki mal paylaşım sözleşmesi esas alınır.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanma süreci, birçok hukuki detayı içeren karmaşık bir süreçtir ve çiftler arasındaki mal paylaşımı da bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur. Türk Medeni Kanunu‘na göre, boşanma durumunda edinilen malların paylaşımı belirli kurallara tabidir. Ancak, her malın paylaşım kapsamına girmemesi, tarafların mülkiyet haklarına göre değişiklik gösterir.

 • Kişisel Mal (Artık Mal): Boşanma durumunda, eşlerden biri tarafından özel olarak edinilmiş veya miras yoluyla elde edilmiş kişisel mallar, genellikle paylaşım dışında tutulur. Ancak, bu malların paylaşıma dahil edilmemesi için belirli koşulların yerine getirilmiş olması gerekir.
 • Eşin Mesleki Faaliyetinden Kaynaklanan Mallar: Eşlerden biri, kendi mesleki faaliyeti sonucunda elde ettiği malvarlığı, genellikle kişisel mal olarak kabul edilir ve paylaşıma tabi tutulmaz. Ancak, bu durumun detayları ve sınırları mahkeme kararı ile belirlenebilir.
 • Önemli Sebeplerle Edinilen Mallar: Boşanma sürecinde, bir eşin önemli bir emek veya fedakarlıkla edindiği mallar, özellikle dikkate alınabilir. Bu tür mallar, paylaşıma tabi tutulabilir veya belirli bir oranda diğer eşe tazminat olarak ödenebilir.
 • Ayrı Yaşam Sürme Durumu: Eşler, boşanma sürecinde ayrı yaşamaya başladıklarında edindikleri mallar genellikle ayrı mal olarak kabul edilir ve paylaşıma dahil edilmez.
 • Sözleşmeye Dayalı Mal Ayrımı: Eşler arasında yapılan bir mal rejimi sözleşmesi varsa, bu sözleşme hükümlerine göre mallar paylaşılır. Ancak, sözleşmenin geçerliliği ve kapsamı da hukuki bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Boşanma sürecinde malların paylaşımı, çiftlerin mülkiyet durumlarına, edinilen malların niteliğine ve mahkeme kararlarına bağlı olarak değişebilir. Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda, bir hukuk profesyonelinin yardımı almak, adil bir mal paylaşımının sağlanmasına yardımcı olabilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Zamanaşımı

Boşanma süreci, taraflar arasında birçok hukuki konunun ele alındığı karmaşık bir süreçtir. Bu konulardan biri de boşanmada mal paylaşımı davasıdır. Boşanmada mal paylaşımı davası, taraflar arasındaki malvarlığının adil bir şekilde bölüştürülmesini sağlamak amacıyla açılır. Ancak, bu davada dikkate alınması gereken önemli bir unsur da zamanaşımıdır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Zamanaşımı Süresi

Boşanma kararı verildikten sonra mal paylaşımı davası açılacaksa, bu davaya ilişkin taleplerin belirli bir süre içinde mahkemeye iletilmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu‘na göre, mal paylaşımı davası açma hakkı, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ile sınırlıdır.

Yani, boşanma kararı aldıktan sonra tarafların mal paylaşımı konusundaki taleplerini bir yıl içinde mahkemeye taşımaları gerekmektedir. Bu süre içinde talep ileri sürülmezse, mal paylaşımı davası açılamaz ve talep zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımı Süresinin İşlememesi Durumları

Ancak, her kural gibi zamanaşımı kurallarında da istisnai durumlar bulunabilir. Örneğin, taraflar arasında mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlanmışsa, bu anlaşma doğrultusunda davaya gerek kalmayabilir. Ayrıca, hakim tarafından belirli bir süre uzatma kararı da alınabilir.

Boşanmada mal paylaşımı davası zamanaşımı, tarafların haklarını korumak ve adil bir paylaşım sağlamak amacıyla belirlenmiş bir süreyi içerir. Bu süre içinde davanın açılmaması durumunda hak kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle, boşanma sonrasında mal paylaşımı konusundaki haklarınızı bilmek ve zamanında harekete geçmek önemlidir.

Hukuki konularda detaylı bilgi ve danışmanlık almak için uzman bir aile hukuku avukatından destek almanız, haklarınızın korunması açısından önemlidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma sürecinde mal paylaşımı, çiftler arasındaki birlikteliğin sona ermesiyle ortaya çıkan önemli bir hukuki konudur. Türk Medeni Kanunu‘na göre, mal paylaşımı davalarının açılması için görevli ve yetkili mahkeme belirlenmiştir.

Boşanma davası açıldığında, mal paylaşımı konusu da mahkemeye taşınabilir. Ancak, mal paylaşımı davasının görevli ve yetkili mahkemeleri farklıdır. Genel olarak, aile mahkemeleri boşanma davalarına bakmakla görevlidir. Ancak, mal paylaşımı davalarının genellikle Asliye Hukuk Mahkemeleri‘nde görüldüğü unutulmamalıdır.

Bu bağlamda, boşanma davası açıldığında aile mahkemesi görevli olup, mal paylaşımı davası aynı mahkemede görülebileceği gibi Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde de açılabilir. Dolayısıyla, çiftlerin mal paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklarını gidermek için başvuracakları mahkemeyi doğru seçmeleri önemlidir. Her iki mahkeme de bu tür davaları adil bir şekilde değerlendirecek yetkiye sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular


Boşanmada mal varlığı nasıl bölünür?

Türk Medeni Kanun’a göre nikah defterine imza atıldıktan sonra alınan, sahip olunan, edinilen tüm mallar yarı yarıya ortak bölünür.

Evliyken alınan ev boşanınca kimin olur?

Eğer ev 01.01.2002 yılından sonra alınmışsa ev ortak olarak yarı yarıya paylaşılacaktır. Evin kağıt üzerinde sahibi olan kişi evin değeri hesaplandıktan sonra yarısını karşı tarafa verecektir.

Bosanmalarda mirastan kalan mallar nasil olur?

Eğer eşlerden birine miras kalmışsa, kendisine miras kalan eşin kişisel malı olacağından, boşanmalarda mirastan hak talep edilemez.

2 Comments
 • Mehmet
  8:27 AM, 11 Aralık 2023

  SELAM.ben yurt dışında yazıyorum size.eşimi 1996 yurt dışına istek ederek getirdim ve bu zamana kadar 2023 e kadar her şeyiyle ben ilgilendim.ve tüm masrafları ni ben çektim.ev aldim araba aldim turkiyede ev aldim eşim hiç bir kuruş katkı sağlamadı bana şimdi bana boşanma davası açtı malların yarısını almak için yalan ifadeler kullanıyor avukatı aracılığıyla ne yapa bilirim bende hiç katkı yapmadığı halde ne alabilir.hic çalışmadı hiç geliri yok bu hade çocuklarla bir olup benden mal almak için dava açtılar…bir yol gösterirseniz teşekkür ederim…saygilar.

 • Fatma
  12:56 PM, 12 Mart 2024

  Merhaba ben dört ay önce boşandım ve halen ortak konutta oturuyorum kararda evin satışı yapılana kadar ben ve çocuklaım oturacağız size sorum evi hemen mi satmam gerekli yoksa otura bilirmiyim teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın