Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Günümüzde artan enflasyon, zamlar ve benzeri gelişmeler ev sahiplerini de kiracıları da zor durumlarda bırakabilmektir. Kiracıların Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi kaygıları günden güne artarken, ev sahipleri ise, artan fahiş kira bedelleri üzerine düşük kira ile oturan mevcut kiracısını evden çıkarmak istemektedir.

Ev sahipleri, kiracısını çıkarmak istediğinde, bir çok şartın olgunlaşması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ihtiyacının olması gerekliliğidir. Diyelim ki, ev sahibinin aynı lokasyonda başka bir evi daha varsa, bu eve ihtiyacı olmadığı düşünülerek, kiracıyı çıkarma hakkı söz konusu olmamaktadır. Bu evin gerçekten ev sahibi ya da alt-üst yakınlarından birinin ihtiyacı mecburiyeti ile kiracı çıkarılmak istendiği takdirde ev sahibi kiracıya karşı dava açılabilmektedir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi
Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi ? 7

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi sorusuyla beraber başlayan bir süreç daha vardır. Ev sahibinin evi satması, kendisinin veya yakınının ihtiyacı söz konusu olduğu için kiracıyı çıkarmak istemesi gibi durumlarda bunu ihtarnameler ile bildirmesi gerekmektedir. Ve böyle durumlarda kiracıya 6 ay süre verilmesi şarttır. Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir ‘ in cevabı şartlar yukarıda bahsettiğimiz gibi ise 6 aydır diyebiliriz. Fakat Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi konusu gibi bu konunun da şartları göz önünde bulundurularak cevaplanmalıdır. Ev sahibinin gerçekten kendisinin oturup oturmayacağı temel etkendir.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?

Kiracılar için, Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi soruları çözümlenmeye çalışılırken, bu süreç ev sahibi için de bazı soruları doğurabilir. Günümüzde kiracı çıkarmanın hiç de kolay olmadığı bilinen bir gerçektir. Çünkü 2011 yılında “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’’ ile kiracıların hakları korunmaktadır. Ev sahibinin eve ihtiyacının olması, kiracının mülkte on yıldır ikamet etmesi, ev sahibinin tadilat yapmak istemesi, kiracının kira ödemesini yapmaması, ev sahibinin değişmesi gibi haklı sebepleri olduğu durumda kiracıyı çıkarmak adına ihtarname çekilebilir. En önemli sorulardan olan Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi’ nin cevabı, mülk sahibinin bu eve ya da iş yerine gerçekten ihtiyacı olduğu takdirde kiracıyı çıkarabilir.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirm sorusuna en aleni cevap, sorunun içinde geçmektedir. Ev sahibi kendi oturacaksa ya da yakınlarının ihtiyaçları durumunda kiracıya tahliye davası açabilir. Böyle durumlarda ise; kanunların kiracıyı koruma adına 3 yıl süreyle mevcut kiracıdan başkasına kiralamasını kesinlikle yasaklamıştır. Ev sahibinin aynı lokasyonda başka evi olması da kiracıyı çıkarmaya engel olacak en önemli sebeplerdendir. Kira fiyatları hızla artarken kiralarının çok alt seviyede kaldığını düşünen ev sahipleri için ‘mal sahibi uyarlama davası’ açma hakkı söz konusudur.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?
Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi ? 8

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse

Ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi derseniz yukarıda bahsettiğimiz gibi belli şartlar sağlandığı takdirde ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması kolay olmamakla birlikte mümkündür.

Ev sahibi kendim oturacağım deyip kiraya verirse ve bu durum da tespit edilirse, ev sahibi bir yıllık kira ve taşınma bedelini tazminat olarak ödemek zorunda kalabilir. Eğer ev sahibinin ihtiyaç duyduğunu söyleyip çıkardığı kiracı, 10 yılı aşmış bir süredir mülkte ikamet ediyor ise ve gerekli ihtarlar yapılarak süre verildiyse, zaten ev sahibinin çıkarma hakkı saklı bulunduğundan dava ev sahibi lehine de sonuçlanabilmektedir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Evi Satarsa

Kanunlar, kiracı çıkarma konusunu oldukça zorlaştırmıştır. Fakat yine de ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi nin cevabının mümkün olduğunu yeniden vurgulayalım. Ev sahibi kendim oturacağım deyip evi satarsa da satın alanın bunu kiracıya bildiren bir ihtarname çekmesi ve kiracıya en az 6 ay olmak üzere zaman vermesi şartı bulunmaktadır.

Ev Sahibi Annem Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesi uyarınca, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden tahliye etme hakkı vardır. Bu nedenle, ev sahibinin annesinin oturması için kiracıyı çıkarması hukuken mümkündür.

Ancak bu durumda, belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Şöyle ki:

 • Kira sözleşmesinin süresi dolmuş olmalıdır.
 • Kiracının tahliye edilmesi için ev sahibinin annesinin ihtiyacının gerçek ve samimi olması gerekir.
 • Kiracı tahliye edilmeden önce ev sahibinin annesine ev tahsis edilmiş olmalıdır.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, ev sahibi annesinin oturması için kiracıyı tahliye etmek için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir. Dava sonucunda, mahkeme kiracıyı tahliyesine karar verebilir.

Ev Sahibi Oğlum Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Ev sahibinin mülkünde oturma isteği, hukuki açıdan belirli süreçlere ve kurallara tabidir. Türk hukuk sistemi çerçevesinde, ev sahibi mülkünü kullanma hakkına sahiptir, ancak bu hakkını kullanırken belirli yasal düzenlemelere uymak önemlidir.

Ev sahibi, oğlunun oturmak istediği bir eve sahipse ve kiracı ile mevcut kira sözleşmesi sona ermişse, ev sahibi bu durumu değerlendirebilir. Ancak, ev sahibi önceki kiracıyı çıkarmak için yasal süreçlere uymak zorundadır. Türk Borçlar Kanunu’na göre, ev sahibi en az altı ay önceden yazılı olarak kiracıya bildirimde bulunmalıdır.

Bu süreçte, taraflar arasında olası anlaşmazlıkları önlemek için iletişim önemlidir. Ev sahibi ve kiracı arasında mümkünse uzlaşma sağlanması, hukuki sorunların önüne geçebilir. Ancak, yasal süreçlere uymak ve gerekli bildirimleri yapmak, ev sahibinin yasal haklarını koruması açısından kritiktir.

Sonuç olarak, “Ev Sahibi Oğlum Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?” sorusu, yasal süreçlere uyularak ve taraflar arasında adil bir iletişimle ele alınmalıdır. Profesyonel hukuki destek almak, tarafları hakları konusunda bilgilendirebilir ve sorunsuz bir çözüm sağlayabilir.

Ev Sahibi Kendi Evine Taşınmak İçin Kiracısını Çıkarabilir Mi?

Ev sahipleri, kendi mülklerini kullanma veya satma ihtiyacı duyduklarında, kiracılarını çıkarmak isteyebilirler. Ancak, bu süreç, hem ev sahibinin hem de kiracının haklarına saygı gösterilerek yürütülmelidir. Türkiye’de ev sahiplerinin kiracılarını çıkarma hakkına ilişkin yasal düzenlemeler, 818 sayılı Borçlar Kanunu‘nun ilgili maddelerinde yer almaktadır.

Kiracı Hakları

Borçlar Kanunu’na göre, ev sahibi, kiracısını çıkarmak istediğinde belirli şartlara uymak zorundadır. Kiracının korunması amacıyla getirilen bu şartlar şunlardır:

İhtar ve Süre Verme: Ev sahibi, kiracısını çıkarmak istediğinde öncelikle yazılı bir ihtar göndermelidir. Bu ihtar, nedeni belirtilerek ve kiracının tahliye için tanınan makul bir süre ile birlikte gönderilmelidir. İhtar, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektup yoluyla yapılmalıdır.

Hukuki Sebep: Ev sahibi, kiracısını çıkarmak için yasal bir sebebe sahip olmalıdır. Yasal sebepler arasında, kira sözleşmesine aykırılık, kira bedelinin zamanında ödenmemesi gibi durumlar yer alır.

Adil Sebep: Ev sahibi, kiracısını çıkarmak istediğinde adil bir neden belirtmelidir. Bu neden, genellikle sözleşme şartlarına veya kanuni düzenlemelere aykırılık olabilir.

Ev Sahibinin Hakları

Ev sahiplerinin kiracılarını çıkarmak için bazı hakları vardır ancak bu haklar belirli şartlara bağlıdır:

Malın Şahsi Kullanımı: Ev sahibi, kendi veya birinci dereceden yakınları tarafından oturulmak üzere malın şahsi kullanımı için kiracısını çıkartabilir. Ancak, bu durumda kiracıya belirli bir süre önceden yazılı ihtar gönderilmesi ve bu süre içinde tahliye edilmemesi halinde dava açılması gereklidir.

Sözleşme Şartlarına Aykırılık: Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara aykırı davranışlarda bulunduğunda, ev sahibi, ihtar süresi vererek kiracısını çıkartabilir. Ancak, bu durumda da yasal süreçlere uyulmalıdır.

Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi: Kiracı, kira bedelini belirlenen süre içinde ödemezse, ev sahibi ihtar vererek tahliye sürecini başlatabilir.

Sonuç Olarak; Ev sahipleri, kiracılarını çıkarmak istediklerinde yasal süreçlere uygun hareket etmelidir. Bu süreçte ihtar, makul bir süre tanıma ve yasal sebep belirtme gibi adımlar atılmalıdır. Aynı zamanda, kiracılar da haklarına sahip çıkarak yasal süreçleri dikkatlice takip etmelidir. Hukuki süreçlerde uzman bir avukatın danışmanlığı, tarafların haklarını korumak adına önemlidir.

Ev Sahibinin Başka Evi Varsa Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Ev sahibi-kiracı ilişkisi, özenle düzenlenmiş yasal çerçeveler içinde yürütülmesi gereken bir ilişkidir. Bu ilişkide, hem ev sahibinin hem de kiracının hakları ve sorumlulukları belirli kurallara tabidir. Ancak, ev sahibinin başka bir evi olması durumunda, kiracıyı çıkarma yetkisi konusu, çeşitli faktörlere bağlı olarak değerlendirilmelidir.

Öncelikle, Türkiye’de kira ilişkileri Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen hükümlere tabidir. Ev sahibi, kiracısını çıkarmak istiyorsa, bu durumu haklı nedenlere dayandırmalıdır. Başka bir evin sahibi olmak tek başına yeterli bir neden değildir. Ancak, ev sahibinin kiracısını çıkarmak istemesinde bazı durumlar söz konusu olabilir.

Birincisi, ev sahibi kendi oturmak için kiraya verdiği evi kullanmak istiyorsa, bu durumda Türk Borçlar Kanunu’nun 334. maddesi gereği kiracıya bildirimde bulunmalıdır. Ancak, bu bildirim yeterli bir süre önce yapılmalı ve ev sahibi, kiracıyı başka bir uygun yerleşim yeriyle tahliye etmeye yardımcı olmalıdır.

İkinci durumda, kiracının kira sözleşmesine aykırı davranışları veya kira bedelinin düzenli ödenmemesi gibi durumlar söz konusuysa, ev sahibi bu durumları ispatlayarak mahkeme kararıyla kiracıyı çıkartabilir. Ancak, bu durumda da yasal süreçlere uygun davranılmalı ve ev sahibi yasal prosedürlere riayet etmelidir.

Öte yandan, ev sahibinin başka bir evi olması kiracının haklarını ihlal etmez. Ev sahibi, kira sözleşmesine uygun davranış gösteren bir kiracıyı sadece ev sahibinin başka bir mülk sahibi olması sebebiyle çıkartamaz.

Sonuç olarak, ev sahibinin başka bir evi olması tek başına kiracıyı çıkarma yetkisi sağlamaz. Ancak, belirli yasal prosedürlere uyulması ve haklı nedenlerin varlığı durumunda ev sahibi, kiracısını çıkartabilir. Her iki tarafın da haklarına saygı gösterilmesi, kira ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İlginizi çektiyse sayfamızı ziyaret edebilirsiniz; Mersin Kira Avukatı

Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumlarda Çıkarabilir?

Ev sahibi ve kiracı ilişkisi, her iki tarafın da belirli sorumluluklarına uydukları sağlam bir sözleşme temelinde yürütülen karmaşık bir ilişkidir. Ancak, zaman zaman ev sahibinin kiracıyı çıkarmak zorunda kalabileceği durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar genellikle sözleşme ihlallerine, mülkün kötüye kullanımına veya hukuki sorunlara dayanabilir.

 • Kira Ödemelerinde Sürekli Gecikme: Ev sahibi-kiracı ilişkisinin en temel unsurlarından biri, kiracının belirlenen süre içinde kira ödemelerini yerine getirmesidir. Kiracının sürekli olarak kira ödemelerini geciktirmesi veya hiç ödememesi durumunda, ev sahibi hukuki süreç başlatarak kiracıyı çıkarma hakkına sahip olabilir.
 • Mülkün Kötüye Kullanımı: Kiracının mülkü ihmal etmesi, hasar vermesi veya kullanım şartlarına aykırı davranması durumunda ev sahibi, kiracıyı çıkarmak için yasal haklara sahip olabilir. Mülkün kötüye kullanımı, sözleşmede belirtilen kurallara aykırı davranışları içerebilir.
 • Hukuki Sorunlar ve Sözleşme İhlali: Kiracının yerine getirmesi gereken diğer yükümlülükleri ihlal etmesi, hukuki sorunlara karışması veya sözleşme şartlarına uymaması, ev sahibine kiracıyı çıkarma yetkisi verir. Bu durumda, ev sahibi genellikle hukuki bir danışmanlık alarak süreci başlatır.
 • Mülkün Yasal Olmayan Kullanımı: Kiracının mülkü yasalara aykırı şekillerde kullanması durumunda, örneğin uyuşturucu üretimi veya satışı gibi faaliyetlerde bulunması, ev sahibine hukuki bir dayanak sağlar. Bu durumda, ev sahibi genellikle hızla hareket ederek kiracıyı çıkarma sürecini başlatır.
 • Sözleşme Süresinin Dolması veya Fesih Hakkı: Kiralama sözleşmesinin belirlenen süresinin sona ermesi veya sözleşmede belirtilen fesih hakkının kullanılması durumunda, ev sahibi kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir. Ancak, bu süreç genellikle belirli prosedürlere ve bildirimlere tabi olmalıdır.

Ev sahibi, kiracıyı çıkarmak istediğinde yerel yasalara ve sözleşme şartlarına dikkat etmelidir. Hukuki süreçlere uymak, adil ve yasal bir çıkarma işlemi için önemlidir. Bu durumlar genellikle karşılıklı anlaşmazlıkların ve hukuki mücadelelerin önlenmesi için önce arabuluculuk veya uzlaşma yollarını aramak önemli bir adımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Böyle durumlarda kiracıya 6 ay süre verilmesi şarttır.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?

Ev sahibi kendi oturacaksa ya da yakınlarının ihtiyaçları durumunda kiracıya tahliye davası açabilir.

82 Comments
 • Okan
  8:55 PM, 27 Ocak 2023

  Ev sahibim kira artışı yapmak istiyor bende kiradayım diyip 2500 tl den 6500 kira istiyor noterden kendim oturucam diyip sözleşme yenilemeyecek diye ihtarname çekti ne yapmaliyim

  • murat kaygusuz
   9:32 AM, 29 Mayıs 2023

   okan bey..
   merhabalar aynı durumunuzdzkı gibi bende aynı şekilde bahaneyle beni çıkarmak istiyo ve banada ihtarname çekti ..bi çare bulabildiyseniz benide bilgilendirirmisiniz
   teşekkür ederim

   • Deniz
    3:20 AM, 10 Mart 2024

    Valla ev sahibi gerçekten kendisi oturacaksa ve sizde direnip konuyu mahkemeye bırakıyorsaniz zararlı çıkıyorsunuz ev sahibi haklı olduğu için tüm masraflar kiracılar olarak bize kalıyor bilginiz olsun tecrübe ile sabittir

  • Emine
   7:54 PM, 1 Şubat 2024

   Kendinizi ev sahibinin yerine koyun Demek ki o da zor durumda kirada oturuyor Biz de kirada oturuyoruz pahalı oturuyoruz kiracımız ucuz oturuyor çıkmam diye diretti biz de mahkemeye verdik mahkemeyle çıkardık

 • Ayfer
  3:22 AM, 12 Şubat 2023

  İyi günler benim ev sahibimde çıkarmak istiyor beni iki yıl dolmadı tutalı önce satacam dedi şimdide kendim oturacam diyor benim çıkacak durumum yok ne yapmam lazım ev sahibim kendiside başka yerde kirada onunda ev sahibi onu cıkartmak istiyomuş evimden çık satacam şimdide kennim oturacam diyo yani onun ev sahibide onu cikardiyi için oda beni çıkarmak istiyo tek evi var kenni oturacakmiş

  • Sinem
   11:02 PM, 18 Mayıs 2023

   4yildir aynı evde oturuyorum.Ev sahibim kontrat bitiminden 4ay önce mesajla kızım oturacak evi boşalt dedi ne yapmaliyim

   • Emine
    10:27 AM, 3 Ağustos 2023

    Sözlü olarak böyle birşey yapma, size baskı yapma hakkına sahip değil, rahat olun böyle birşey yaparsada şikayet etme hakkına sahipsiniz, ihtar çekebilir dava açabilir, sonuçlandırmak öyle kolay değil.

    • saziye karagoz
     6:59 PM, 29 Aralık 2023

     cok guzel akillar veriyosunuz emine hnm lakin akil verirken sunuda ekleyin “ev sahibi kendisi yada alt ve ust soylardan birini oturtacagini ispatlarsa yuzde yuz kazaniyo ve tum bu surecteki mahkeme avukat masraflari kiraciya yukleniyo “diye.azimsanacak bir mebla degil bilginize

   • Ferah
    5:28 PM, 23 Ekim 2023

    Merhabalar ben ev sahibiyim bir yilligina kiraya verdim evimi kiracim sozlesmesi dolmasına hatta bir ay geçmesine rağmen çıkmıyor üstelik hakaret ediyor (biz ona sözleşme dolmadan dört ay önce geleceğimizi söylememize rağmen çıkmıyor ne yapabilirim

  • Murat
   1:28 PM, 27 Mayıs 2023

   ayfer hanım sonuc nedir

  • kemal
   12:30 PM, 29 Mayıs 2023

   merhaba Ayfer hanım, aynı durum şu an benim de başıma geldi? Siz durumu nasıl çözdünüz ya da çözebildiniz mi? Cevaplarsanız çok sevinirim.

  • yasemin
   3:09 PM, 8 Haziran 2023

   ben de aynı durumdayım cevap nedir acaba

  • Emine
   10:24 AM, 3 Ağustos 2023

   Ayfer Hanım, diğer arkadaşlar öyle kolay değil bu durumlar gitsin ihtar çeksin kale almayı ihtar çektinten sonra 6 ay daha oturursunuz, gene geldiğinde gider sulh mahkemelerinde dava açar tahliye için bu davada da samimi olarak maddi manevi ispatlaması gerekiyor, sizde savunmanızı yaparsınız, bu süre de 2 3 yılı bulur. Kira bedeline gelince hukuken ne kadar arttırmanız gerekiyorsa okadar zam yapıcaksınız sözleşme tarihi gelince itiraz ederse gider kira bedeli için gene dava açar.

   • asdsadasd
    2:19 PM, 18 Ekim 2023

    Milletin malına nasıl çökeriz 😀 ne güzel

    • melly mel
     9:47 PM, 23 Kasım 2023

     kimse kimsenin malına çökmüyor, o kadar kıymetli malın vardı madem ek gelir için kiraya vermeyip dairenin turşusunu kursaydın.Siz ev sahipleri kendinizi ilah sanıyorsunuz.Neyse ki bu ülkede kanun hukuk var da sizin şerrinizden artık korkmuyoruz!

     • blob
      9:39 PM, 1 Ocak 2024

      kanuna gel, hukuka müdahele edip ülkedeki pahalılığın tek sorumlusu olarak kirayı bulan kanun, ama markete haftada iç kez flyat değişmek sorun olmaz

   • Yiğit
    1:33 PM, 24 Ekim 2023

    Ne kadar da güzel yüzsüzlük dersi veriyorsunuz insanlara, bravo. Hırsız mala çökücüler sizi.

  • Yahya Karacan
   10:41 PM, 22 Mart 2024

   Ev sahibinin başka evi yoksa ve kendi oturduğu kiralık evin Ev sahibi de onu çıkartıyor ise sizin Ev sahibiniz yasal hakkı olarak noterden size evi boşaltma nız için tahliye ihtarnamesi çekebilir, bu ihtarname elinize geçtikten sonra maalesef 30 gün içerisinde evi tahliye etmeniz gerekmektedir.

 • Tahsin Demirtas
  7:14 AM, 19 Şubat 2023

  Merhaba
  Su an Malatyada ilamet ediyorum. Ikamet ettigim binaya agir hasar verildi. Elazigda evim var 01.08.2022 tarihinde kiracimla 2 yil sozlesme yaptim. Elazigdaki evime gelebilrmiyim solesmem var. 2 yil. Kiracimi cikartabilirmiyim. Evimde kesinlikle ben oturagim. Yardimci olursaniz sevinirim

 • Ayşegül
  2:56 AM, 23 Şubat 2023

  Merhabalar ben iş dolayısıyla kendi evimden oldukça uzak bı il lceye Silivri ye gectim evimi kiraya vermek durumda kaldim çünkü bende kiraci olarak tuttum evimi iş yeriyle anlaşmazlik olduğundan ilerlemedi ve o ilçede iş imkanım neredeyse yok gibiydi 1 yıl dolmak Üzeydi ve ben Kiracima çıkması gerektiğini evime geçmek istediğimi ve mağdur olduğumu söyledim kiracima bunu söylediğimde sözleşmenin bitimine 2 ay vardı benden ocak ayı olduğunu ve ancak yazın sonuna yada önümüzdeki kış cikicagini belirtti bende o ilçede kalmaya devam ettim eşimde kiracının karşı blogunda oturan abisinin yanında kalmaya başladı o sırada abim eşiyle boşanma kararı aldı abim evini boşaltıp annemlerle yaşamaya baslamisti bende abimden evi bana kiralamasini istedim mağduriyetimi de açıklayarak sırf kiracı da mağdur olmasin diye evimi taşıdım kiracım ben evi taşındıktan 2 hafta sonra bana ev aldığını 3 güne cikicagini söyledi bende yeni tasinmisim ve depozito nakliye ve kirası ayrıca eve taşınmis yerlesmistim abim senemi doldurmadan çıkarsam dava açacağını söyledi bende burda kira verdiğim için evimi bir seneligine anlaşarak başka bir kiracıya vermek durumunda kaldım eski kiracim bu durumda bana dava açabilir mi yada açarsa kazanır mı bende mağdurum sonuçta Bende kiradayim yardımcı olursanız çok sevinirim

 • Özkan
  7:07 PM, 13 Mart 2023

  Sayın üstatlarım.
  15 Mart 2020 kontratlı kiracıyım. Kontratta adı geçen, ödemesini hesabına düzenli yaptığım ev sahibem oturduğu evin kirasının x liraya çıktığını bu nedenle benim de x liraya ödeme yapmamı yoksa çıkmamı istedi. Yaklaşık %150 olan tutarı kabul etmedim. Evliyim çocuğum var ve ev kiraları malum. Ancak herhangi bir noterden ihtar gelmedi. Ancak eşi ile sorunları olduğunu ayrıldığını beyan etsede boşanmadıklarını biliyorum. Kontrat adresleri olan adres eşinin adresi, ve eşinin bi evi daha var. Ancak ayrı yaşıyorlar. Ev sahibimin ise sanırım sadece benim oturduğum evi var. Sorularım
  1. Yasal zammı yapıp geçersem tahliye davası açarsa sorun yaşar mıyım

  2. Eşi ile ayrı evlerde olsada evli olmaları bir evlilik hali midir
  3. Tahliye davasında lehime karar çıkar mı
  4. Alehime durumda ne kadar sürede tahliye gerekir.
  5. Önerileriniz nedir

  Çok teşekkür ederim

  • Emine
   10:31 AM, 3 Ağustos 2023

   Yasal zammınızı yapıp günü gününe kiranızı banka hesabına yatırın, söyleyeceğiniz tek şey çıkamam bu kadar zammı yapamam gidin haklarınıza başvuru yapın dava süreçleri ne niyetle yapıyorlarsa bunları ispatlamaları kısa zamanda olmuyor duruşmalar uzun aralıklarla oluyor, bu süreçte te Allah kerim muhakkak bu zaman içerisinde uygun bir ev bulursunuz.

 • Ece Ersan
  8:03 PM, 25 Mart 2023

  Ev sahibim kendim oturacağım diyerek beni bir ay önce evden çıkardı şimdi 2 ayrı emlakçıya kira için evi vermiş nasıl yol izlemeliyim

  • Muammer
   2:48 PM, 19 Temmuz 2023

   Kiraya verdikten sonra ispat edersen 1 yıllık kira bedeli ve taşınma ücreti tazminat ödemek zorunda

  • Insaf
   11:27 PM, 27 Temmuz 2023

   Geçen yıl bu tarihlerde ev bakıyordum, evi vermek için can atıyordu, memurum düzenli kirami ödedim, dünya masraf zahmet eve oturdum, daha sözleşme yaptığımız tarihe iki ay var % 120 zam istiyor oysa seneye ufe tufe oranında artış yapariz diye yazdık anlaştık. Ogretmen maaş artışı olsun ona da olmaz diretiyorlar. Bazıları öyle izandan çıkmış ki her yıl değiştirip artış yapmak istiyor. Simdi biz burada çaresiz ancak hemhal edelim.

  • Emine
   10:34 AM, 3 Ağustos 2023

   Ece hanım hemen dava açın ve 2 emlekçıda ilanlarının resmini çekin, tazminat alırsınız, 1 yıl ev kiranızı ve taşınma bedelinizi akabinde ev sahibinde 2 yıl evini kiraya veremez

  • Kürşat
   9:50 AM, 2 Ekim 2023

   kendi yada yakınım (oğlum felan) diye evden çıkarırsa 3 yıl kiraya veremez. yoksa çıkardığı kiracıya tazminat öder. aynı durum bendede var. oğlum okulundan arkadaşlarıyla oturacak diye çıkın diyo. bende sadece oğlun oturur, arkadaşları yada başkasına kiraya verirsen taşındığım evin (taşınma masraflarıda dahil) en az 1 yıllık kiramı ödersin dedim. şimdi kıvırmaya başladı…

 • Müştak özinal
  1:25 PM, 27 Mart 2023

  ev sahibinin kendi otuduğu apartmanda kolonlarında sorun olduğunu beyan edip bizi evinden çıkarmak istiyor.sorun olan ev kendisinin.ayrıyeten bir evi daha var.bizde ev arıyoruz ama bulamıyoruz.haziran ayına kadar süre verdi.ev dubleks olduğu için çatımızda da sorun var.yaptırmaya yanaşmıyor.evini sigorta yaptırmış.biz çıktıktan sonra tadilatını yaptırıp,sigortadan parasını alacakmış.ben bu süre içerisinde 3+1 sağlam bir ev bulamazsam ne yapmalıyım.yardımcı olursanız sevinirim.

 • Ebru meram
  9:27 PM, 30 Mart 2023

  Ben 2020 temmuz ayında evi 700 TL tuttum Bir yıl sonra 800 TL oldu geçen sene Ağustos ayında %25 zam oranı olmasına rağmen ev sahibi kabul etmedi kiramı 800 TL’den 1400 TL’ye çıkardı şuanda da kontratimin bitmesine daha 4 ay var ve 2 aydır ev sahibim karımdan boşandım ben oturacam diyor ve çıkmamı istiyor bense tek yaşıyan bir bayanım ve kanser tedavisi gördüm çalışıyorum ama bütçeme uygun ev bulamadım ev sahibim sırf evden çıkayım diye 2 odalı salonu olmayan rutubetli bir kapıcı dairesi bulmuş 1500 TL kira ya sen burayı tut diyor benim sağlığım söz konusu öyle bir yerde oturamam ne yapmam lazım 4 cu sene ve ben kirasını hiç aksatmadan hatta her ay kira gününden bir gün önce hesabına yolluyorum

  • Emine
   10:37 AM, 3 Ağustos 2023

   İhtar çeksin, sonrasıda sözleşme tarihi geldiğinde de dava açar, Ebru hanım bırakın dava açsın ve kanıtlasın siz zamanında kiranızı yatırmaya devam, pes etmeyin

 • Yakut
  11:48 PM, 6 Nisan 2023

  Ev sahibim evden çıkmamı istiyor yardımcı olmanız için ulaşmak istedim size

 • Ali can
  7:16 PM, 20 Nisan 2023

  Ev sahibinin 2 evi var birinde kendi diğerinde kiracı olarak ben oturuyorum kendi oturduğu evi kentsel dönüşüme verilecek diyerek beni evden çıkarmak istiyor bunun için ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz

  • Rr
   5:48 PM, 23 Ekim 2023

   Adamın evi eger gercekten kentsel dönüşüme giriyorsa ihtiyac durumu oluşmuş bir zahmet çık evinden adam evi varken kirada mı otursun😃

  • Selen
   5:16 PM, 4 Aralık 2023

   Merhaba, bir çözüm buldunuz mu bu duruma

  • Özlem
   5:21 PM, 4 Aralık 2023

   Merhaba, bir çözüm bulabildiniz mi?

 • Hüseyin Işık
  5:42 PM, 27 Nisan 2023

  Sayın İlgili,
  İstanbulda Oturmakta Olduğumuz Daire Kentsel Dönüşüme Girmektedir.
  İzmirde Bulunan İkinci Dairemizde Kiracı Oturmaktadır.
  İzmirdeki Kiracımızı Nasıl Çıkartabiliriz…

  Saygılarımla,

  Hüseyin IŞIK

  • ahmet
   2:24 PM, 22 Ağustos 2023

   Git kendin otur o şekilde çıkar ama oturacağım deyip çıkartıp kiraya verme sakın

 • YAŞAR
  8:28 PM, 29 Nisan 2023

  Sa HAYIR AKŞAMLAR BEN ANKARA MAMAK Zerdali tepede 4 YİL OTURMAKTAYIM EV SAHİBİM HAZİRANDA OĞLUMUN DÜĞÜNÜ VAR OĞLUMU OTURTACAGİM DEDİ BENDE EVLADIDIR DEDİM EVİ BOŞALTIM LAKİN EVİ KİRAYA VERMEK İCİN EMLAKCİYA VERMİŞTİR 7250 tl İLAN VERMİŞ HEMDE MEMUR KEFİL İSTEYEREK SİMDİ BEN BUNU İSPATI EDERSEM YADAL HAKİM NEDİR

  • Aysun
   7:27 PM, 5 Eylül 2023

   Hayır yararlanamazsınız.Çünkü isteğinize çıktınız.Mahkeme sonucu çıksaydınız hakkınız olurdu

 • Ali Osman Cangür
  10:06 AM, 30 Nisan 2023

  İyi günler. Farklı bir ilçede kiradayız. Büyükçekmece de eşimin adına 1 daire miz var. Site olmasına rağmen pandemide güzellik yapıp 2 yıl zam yapmadık. Şu an 2000 lira kira alıyorum. Haziran da zam olacak. % 25 zam yapalım istiyor kiracı. Bu fiyatlara kira kalmadı. Benimde kiramı karşılamıyor. Orayada taşınmak istemiyorum. İşime çok uzak. Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkür ederim.

 • Songül
  8:21 PM, 30 Nisan 2023

  Benim abimin evlenme durumu var biz kiracımıza bir yıldır süre tanıdık bizi asla muhattap almıyorlar abimin ihtiyacı var o evde oturacak ama kiracımızı çıkaramıyoruz kanunlar hep kiracılar için var ev sahibini koruyan hiçbir kanun yok üstelik kiracılarımız başıboş insanlar polisle başları dertte olan insanlar terörist yakınları üstelik ve arayınca asla cvp vermiyorlar inat ediyorlar kirayı geç ödüyorlar çok lakayt insanlar komşularda onlardan şikayetçi biz neden bu kiracının derdini çekmek zorundayız adam kanunlara güveniyor vatan haininin tekiler ama başları sıkışınca devlete sığınıyorlar beni çıkaramazsın diye dayılanıyor devlet neden ev sahibinin yanında değil muhatap kimse bulamıyoruz polise gittik kendiniz aranzda halledin dediler ben dava açsam kimbilir ne zaman sonuçlanır ihtarnamede bile en az 6 ay diyor kiracımız nereye dava açarsan aç diyede söyledi bıktık! bu tipte kiracılar hep bizi buluyor geçen kiracımızdada aynı sorunu yaşadık illa baltayla gidip saldıralımmı çıksınlar diye illa aboneliklerini mi keselim bıktık bu kiracıyı savunan kanunlardan!!!

  • Emine
   10:39 AM, 3 Ağustos 2023

   Sizinde haklarınız var, Songül Hanım bunları samimi ve belgeyle ispatlarsanız ve kiracı tahliye edilir.

 • Özgür
  10:12 AM, 4 Mayıs 2023

  Merhaba kolay gelsin benim ev sahibim kirada oturan oğlu da ev sahibi tarafından çıkartılıyordu 1 yıl dolmadan 11 ayda arayıp kendi durumunu anlattı bana 6 ay gibi süresi olduğunu evi tahliye etmemi istedi bende onunda kiracı olduğu için mağduriyet yaşamasın diye inşallah bir yeri bulup çıkmaya çalışırım dedim ama malum kira fiyatları çok yükseldi kendisini arayıp okullar kapana na kadar müsade istedim ama zamanı olmadığını kendisi ni sokak da kalabileceği söyleyince ben sonuçta benim yüzümden sokak da kalabilme ihtimalinden dolayı yüksek fiyatta kira ya çıktım ama sonra kendi taşınmamış dairesi ni satılığa koymuş beni mağdur durumda bıraktı bu durumda mahkeme ye verebilir miyim

 • Nazım deniz
  10:45 PM, 10 Mayıs 2023

  5yildir kiraciyim ev sahibim kendim oturacağım diyor fakat başka evide var kiramı elden veriyorum tahliye davası açmış ama bana sadece söyledi evrak gelmedi şuan 1700 TL veriyorum ne yapmam lazım teşekkür ederim

 • Şerife
  12:37 PM, 13 Mayıs 2023

  Dört yıllık kiracıyım Ev sahibim torunum evlenip o oturcak diyor düğün ne zaman diyorum ne yapıcan sen ev bul çık diyor bir hafta sonra desem hemen ev bulabilcenmi diyor. Kirayı ben çıksam üç katına vercek belki onun için yalan söylüyor ne yapmalıyım

 • Fidan
  5:45 PM, 20 Mayıs 2023

  4 yıl iki aydır bir evde kiracı olarak oturuyorum her yıl kira bedelini düzenli olarak arttırıyoruz fakat mayıs ayından 600 TL olan kiramı msj yazarak 1000 TL olarak belirlediler ben kabul ettim aradan 3 gün geçti simdi piyasa yükselti biz 15000 TL olarak istiyoruz dediler vermesen evi boşalt yoksa biz kendim oturcam kızım oturcak diyip seni evden çıkartırız dediler baya sorun yaşadık suan benim evden cıkıcak durumum yok beni ne şekilde evden cıkarta bilirler bide kirayi elden veriyorum ama bana yolladıları msj var 1000 TL olarak verirsin diye kalben vermek istemiyorum zaten evim çok kullanışlı değil rutubet yapıyor ama iki kızımla beraber oturuyorum eşimden ayrıldım ben kendi haklarımı öğrenmek istiyorum kimseden bedava evde oturuyum demiyorum bana bu konuda bilgi verebilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim iyi günler

 • Nurcan
  8:59 PM, 25 Mayıs 2023

  Merhaba kiracıyım evin satıldı yeni ev sahibim kendi oturacak bende kayınbabamın evine geçmek istiyorum orasıda kirada 10.ayda doluyor sözleşmesi fakat çıkmak istemiyor benimde 6.ayda çıkmam lazım zor durumdayım nasıl bir yol izleyebilirim

 • Güven
  10:36 AM, 28 Mayıs 2023

  Merhaba ev sahibim kızım gelecek diyip bizi çıkardı şuanda da evi kiraya verdi ne yapmam lazım bir durumda

  • jhjh
   12:31 AM, 17 Ekim 2023

   int.den öğrendiğime göre, bununla ilgili dava açarak 1 yıl kira parası ve tazminat talep edebiliyorsunuz.dava açın, tespit etsinler, sebepsiz çıkarmaya hakkı yok sizi kiralık evinizden.size verdiği maddi manevi zararı kanunlar ölçüsünde karşılamak zorunda.avukata danışın ama son kanunlar böyleymiş.

 • Aytaç genco
  10:38 AM, 4 Haziran 2023

  7 yıllık kiracımı artık kendim oturacağım diye çıkarmak istiyorum..fakat o evden çıkmam diyor…sözleşmem 1 ağustosta bitiyor..nasıl bir yol izlemem gerekiyor..

 • Aykut genco
  10:40 AM, 4 Haziran 2023

  7 yıllık kiracımı artık kendim oturacağım diye çıkarmak istiyorum..fakat o evden çıkmam diyor…sözleşmem 1 ağustosta bitiyor..nasıl bir yol izlemem gerekiyor..

 • Mehmet
  11:34 AM, 6 Haziran 2023

  Sizlerden on bir bilgi almak istiyorum
  8 senelik kiraciyim su ana kadar tum kira bedellerini istenilen oranda zamaninda ev sahibine odedim 1 haziran 23 itibari ile kontratim bitti
  Ev sahibi kirada oturdugu evin kentsel donusume girecegini ve kendi evine gececegini soyliyerek beni cikarmak istiyor
  Hicbir resmi yazi gonderilmedi gecen sene haziran ayi kira bedelinide ev sahibinin istedigi miktarda yatirdim bende bu haziran ayinin kirasini %100 arttirarak hesabina gonderdim
  Bana dava acacagini soyledi nasil bir dava acabilir
  Beni evden cikarabilirmi

  Simdiden verdiginiz bilgiler icin tesekkurler

  • Özlem
   5:18 PM, 4 Aralık 2023

   Merhaba, çözüm buldunuz mu. Aynı durumdayız

 • Canan
  10:11 AM, 10 Haziran 2023

  Merhaba,
  6-7 yıl kadar kiracı olduğum daireyi mülk sahibi oğlum gelecek diye avukatı aracılığı ile daireyi boşaltmam istenildi. Herhangi bir tebligat vs gelmedi ısrarla kendi oturacak ise tebligat gönderilmesini istedim.
  Sonuç olarak 6 aydır başka bir yere taşındım ve boşaltığım daire başkasına kiralanmış.
  Bu konuda hukuki süreç başlatabilir miyim? Taşınma ve bir yıllık kira bedelini talep edebilir miyim?

 • Şahap
  5:15 PM, 10 Haziran 2023

  Ben kirada oturmaktayım ev sahibim oğlumu oturtacam deyip beni çıkartmak istiyor bende ev aldım çıkacam fakat aldığım evdede kiracı var o da cıkmaya yanaşmiyor ne yapabilirim.

 • Bekir Bayrak
  8:14 PM, 19 Haziran 2023

  Merhaba bu yıl kiraların aşırı artışı nedeni ile bin lira olan kiramı 3000tl istiyor, bende 2500tl den fazla vermedim bu yıl 3.yılım, iki katlı müstakil ev üst katta kendi oturuyor alt katta da ben oturuyorum, geçen sene oğlu kaza yaptı şuan yürüme zorluğu var o yüzden ben oturacam evi boşalt diyor ne yapmam lazım, bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

  • Kiraci
   6:50 AM, 15 Temmuz 2023

   Ev sahibin Şermin mi?

 • Burak
  9:18 PM, 20 Haziran 2023

  Merhabalar bende maltepede oturuyorum gecen sene ev sahıbım 2.200 tl kıramı 7.500 yapmak ıstedi zor bela 3.250 anlastık sımdı ben gelecegım dıye evı bosalt dıyor bırılerı bu artırıma bırsey yapması lazım kıralar 12bınden assagıya yok kazanılan asgarı ucret var o parayla bu kıra odenırmı allah askına bıraz vıcdan merhamet allah böyle kötü ev sahıplerıne dusurmesın ugrasıyoruz cık cık dıye aureklı tacız edıyor ben ınanmıyorum gelecegıne ev yok odeyecek guc yok allah herkese yardım etsın ama bu sekılde cok zor

 • Ayla
  1:50 PM, 21 Haziran 2023

  Benim oturduğum ev ileri derece risklicikti yuzde8 depreme dayanmaagucuvar kiracıya tahliye istedik yapmadığı kalmadı tehditler tahrikler sanırdı ev onun bende mafya zorla evini alıyorum insan gibi sana söylemek zoruma gidiyor oğlum.dedim.ana durum.bu 2bintl kira veriyor veremez diye oğlum.zam.yapmafi hiç 3,5 yıldır oturtuyor zam yapmayı.hicdusumedim.ama şimdi coook sıkıntı çıkardı.tahrikleri artikcoookyordu ne yapacağız şaşırdık çare nilen.varsa lütfen önerirmişsiniz

 • halil
  4:54 PM, 21 Haziran 2023

  ozaman çıkacaksın

 • Emel Savaş Kaya
  5:36 PM, 5 Temmuz 2023

  Kiracımın sözleşmesi 20.09.2023 tarihinde doluyor. Lojmanda oturuyorum. Lojman sürem doldu kendi evime çıkmam gerekiyor. kendim oturacağım diye ihtarname gönderdim. lojman süremi uzatabilir ve kendim oturmazsam Kiracının kendi oturmadı kiraya verdi diye dava açmaması için ne yapmalıyım ya da dava açma süresi ne kadardır?

 • Osman
  7:08 AM, 10 Temmuz 2023

  Ben 5 yildir ayni evde oturuyorum fakat ev sahibi vergi ödememek icin sozlesme yapmadi 5 . Yilda sozlesme yapmis esim le benden habersiz ve 1600 den 9 bin e cikarmis sikayet etsem beni cikara bilir mi

 • Rifat erdoğan
  5:55 PM, 10 Temmuz 2023

  Ev sahibi kendim oturacam dedi çıkarıyor evden ama herhangi bir ihtar falan yapilmadi kendim cikiyorum eyer bu evi tekrar kiraya verirse bu konuda ne yapabilirim 8 yıldır aynı evde oturuyorum

 • Latif
  12:53 PM, 11 Temmuz 2023

  Merhaba
  3 yıldır oturduğum evde ev sahibim kendim oturacağım diye tebligat çekti ama evi satılık olarakta ilana koydu ve ilan asti daha öncede kirada anlasmak istedi ama sonra arayıp tekrar vaz geçti şimdi 9 ayda evi bisaltmami istiyor . Karşı tebligat çeksem yasal hak idda edebilimiyim .

 • Dilek özcan
  2:14 PM, 18 Temmuz 2023

  Merhaba , 2018 yılında evimi kiraya verip şehir değiştirdim 2023 yılında tekrar İstanbul a dönmek zorunda kaldım fakat kiracımı çıkaramıyorum türlü bahanelerle bizi oyalıyor…ben ev sahibiyken kirada oturmam hak mı ? Ben 3.000 tl kira alıyorum tutacağım ev 23.000 tl devlet tüm imkanlarıyla kiracının yanında.. emlak vergisi ödeyen ben ise perişan ediliyorum.. ben kiracıyı nasıl çıkarabilirim bunun bir yolu yok mu? Noterden evde kendim oturacağıma dair belge alsam o belgeyle ihtarname çeksem etkili olur mu ?

 • İbrahim
  7:02 PM, 21 Temmuz 2023

  Merhaba 2 sene dolmadan ev sahibim kendim oturacağım diyerek evden çıkarmak istiyor. 1 ay süre verdi. Kızının tuncelide çalıyor olması sebebiyle şuan oturduğu evi satıp tunceliden kızına ev almak istediğini ve kendisininde beni çıkardığı evine geçmek istiyor. Bu durumda ne yapmam gerekiyor.

 • Emine
  8:53 PM, 18 Ağustos 2023

  1yıllık kiracıyım ev sahibim kendim geleceğim diye beni evden çıkarmak istiyor ne yapmalıyım

 • Aylin
  7:34 PM, 5 Eylül 2023

  Benim ev sahibimde kira artışını beğenmedi evleneceğim ben oturacağım deyip noterden ihtar çekti .Çıkmanızı istiyor ne yapmalıyız.Ancak mahkemeye gidersek emlakçısının annesinin kendisinin kira artışı için yalvarmaları var elimde.Telefon konşma metinleri var.Ve tahliye taahhüdüne şerh düştüm.**Ev sahibim kirayı düzenli ödediğimiz durumda her ne sebeple olursa olsun kiracısını yani bizi evden çıkaramaz diye.

 • Kadir
  12:59 PM, 6 Eylül 2023

  Kirada bir evimiz var kiracı ile 1 yıllık sözleşmemiz var kasımda bitiyor ablam tayinini buraya aldı kiracıyı çıkarıp ablamı yerleştirmek istiyoruz ne yapabiliriz?

 • Murat
  12:27 AM, 7 Eylül 2023

  Merhabalar
  Ev sahibi babam bende oğlu orak bamin torunu yani benim oğlu özel bir çocuk bu durumdan dolayı özel eğitim alması gerekiyor bulunduğumuz konumda mevcut olmadığından kiracimizin kaldiği evin bolgesinde mevcut . Elimizde oğlumun özel durumundan ötürü doktor belgeleri mevcuttur. Kiracida bu konuya hakimdir . Evden ihmarname yapıp çıkarabiliyor muyuz.

 • Yunus
  4:07 PM, 24 Eylül 2023

  Ev sahibimin baska evi yok. Kendisi bekar arkadaslariyla baska ilcede oturuyor. Bana su kadar kira ver yoksa ben oturcam deyip cikartirim diyor. Ama oturmuycak. Tahliye edebilir mi. Edip oturmaz bos birakirsa ben dava actigimda tazminat alma ihtimalim var mi. Tesekkurler.

 • Semiha
  8:05 PM, 26 Ekim 2023

  Merhabalar 6 yildir oturdugum evimden ev sahibim telefonla arayip önce oglum oturacak ev bulun dedi sonra ben oturacağim dedi sonra kiraya zam yapti yaptigi zami kabul ettik sonra avukata vermis tahliye icin tahliye taahhütnameyide evi.kiralarken yeni kanun bu sekilde imzalamak zorunda artik kiracilar diye imzalatti boş tarihli olarak ihtarnagme geldi fakat itiraz surem gectigi icin herhangi birsey yapamadim simdi yöneticimden burasini kiraya vermeyi dusunduqunu yada satmak istediqini belirtiormus rakami bile belirlemis 15 bin kira isteyecekmis nasil bir yol izleyebilrim bununla alakali ?avukattan ek sure istedik esimle onlarda az bir ek sure verdi simdilik

 • ramazan
  12:36 PM, 30 Ekim 2023

  Merhaba
  ev sahıbım kızım oturacak dıye bana ıhtarname cektı bende ıhtarnameye ıstınaden evı bosalttım anahtarı teslım ettım 3 ay sonra ogrendım kıraya vermıs bende ev sahıbıne ıhtarname cektım masraflarımı karsılaması ıcın 50 bın tl talep ettım son kıram 2100 tl ıdı fakat olumlu bır donus olmadı ev sahıbı tarafaından dava acsam kazanırmıyım nasıl yonlendırırsınız acaba tesekkurler.

 • Cenk
  7:05 PM, 2 Kasım 2023

  Her şeyin fiyatı yüzde 25 zammından beri yüzde 400 arttı. tayip yüzde 25 ile ev sahiplerinin malına kondu. Kiracılar yerine burada baş suçlu tayipgiller. kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getiren kendisi. Ülkeyi batırdı bizim malımızla maaşları vs ödüyor. Yüzde 25 hırsızlık yasasıdır malımıza konma yasasıdır derhal kaldırılmalıdır

 • Pehlül
  4:59 PM, 30 Kasım 2023

  Merhaba ilgili
  Ev sahibim eve tadilat yaptıracağım diye beni çıkarabilir mi
  Çıkarırsa (kendi isteğim dışında yani mahkemeyle) o evi tekrar başkasına kiraya verebilir mi verirse ben nasıl bir yol izlemeliyim

 • Faruk
  10:23 AM, 22 Aralık 2023

  Merhabalar 5 yılı bitmiş bir kiracı olarak ev sahibi kızına verdiği evinden dolayı oğlu da oturduğum ev için ihtarname göndermiş Aynı yıl içerisinde çalışıyorum ve kendim taşınacağım diye evden çıkmasak ihtarname süresi bittikten sonra da oturmaya devam etsek süreçte olur nasıl bir yol izlemeliyiz evden çıkmamız şart mı çıkmadan birkaç ay önce bir bakmak lazım sürecin sonuna kadar beklemek mi lazım fakat şunu belirteyim ev kirası için anlaşamadığımızdan dolayı alt soy olarak evin satışını gerçekleştirmişler alt soy da kendim oturacağım diye annesi tarafından bana ihbarname gondermisler

 • Abdulkadir
  12:11 AM, 24 Aralık 2023

  Selamunaleykum 2 yıllık sözleşmem olmasına rağmen ev sahibim iyi niyetimden faydalanıp yuvam yıkılacak vs diyerek rica etti bende yuvanız yıkılmasın dedim müsade ettim ama gelen giden olmadı hâlâ eve kendileri oturmadı yani 2 hafta oldu başkalarına kiraya verirse ne yapabilirim

 • Deniz Deniz
  5:18 PM, 29 Ocak 2024

  Ev sahibiyim kiracımın sözleşmesi Haziran da bitiyor kendisinden hiç şikayetim yok eminim onunda benden yok, Ağustos ta evleneceğimi kendi evime geçmek istediğimi önce sözlü olarak ilettim,kendisi ev alacağını Eylül/Ekim gibi çıkabileceğini söyledi elbette bu durum nedeniyle iki tarafta çıkmaza girdik , kendisine 6 ay önceden noterden ihtarda çektim , ne kira konusunda , ne evin tadilatı konusunda , ne fırsatçılıkla anlamsız artışlar yapmak gibi bir durum hiç yaşatmadım elbette geçim zor ve anlayışla karşılıyorum verdiği kira bedeli 3500 TL. ama kiracılığın zor olduğunu bilen biriyim ve asla bu konuda baskı yapmadım 4 senedir kiracım olarak oturmakta,
  Şimdi biz bu durumda ne yapacağız , kiracım alenen sözleşmesi bittiği halde çıkmıyor biz art niyetli , paragöz insanlar değiliz , basitçe evleneceğim evime geçeceğim şimdi çıkmasa sözleşme sonunda mahkemeye gideceğiz dava görülmesi 3 ay belki kesinlikle evlendiğim ve ispatım olduğu için ben kazanacağım ama buna değer mi? ben o 3 ay ne yapayım , annemin yanında nasıl kalayım , kendisinin 2 yetişkin evladı var oğlu evli , kızı boşanmış onlar annelerini yanına almıyorlar benim yeni evli olarak annemin yanında kalmamı bekliyorlar ,
  Şimdi ev sahibi olarak haksızmıyım?

 • Asakam
  6:24 PM, 4 Şubat 2024

  Millet yatırım olsun diye ev alıyor kiraya veriyor ek gelir olsun diye. Malesef ülkede enflasyon var 3 bin-5 bin eriyor değeri yok herşeye zam geliyor ev sahibide doğal olarak zam yapacak yüzde 25 yapabilirsin diye bilmişlik yapılıyor. Çık deyincede herşey pahalı diye sövdüğünüz hükmete sığınıyorsunuz. Bu mala çökmekten başka bişey değildir kusura bakmayın.

 • Fatih
  5:20 PM, 12 Şubat 2024

  Merhabalar
  Benim tek evim var onda da kiracım oturuyor bende başka bı şehirde kirada oturuyorum. Kiracim 4 yıllik ve neredeyse piyasanın 4 de 1 fiyatında oturuyor. %25 zamdan fazlasinida kabul etmediği için ben kendi kirami ödemekte zorlanıyorum. Bu durumda kiracı ni evden çıkarabilir miyim. Teşekkürler

 • Fatih kürşad Köylüoğlu
  3:33 AM, 13 Şubat 2024

  Bir ev sahibi olarak yorumları okudum çok üzücü gerçekten ülke ne hale geldi ben düzgün ödenmeyen kiradan muzdaribim kiracı kanuna dayanarak haydutluk derdinde inanın iyilik yapmak içimden gelmiyor insanın merhamet duygusunu bitiriyorsunuz

 • sezer
  8:12 PM, 14 Mart 2024

  Yakinda evlenecegim kiraciya bunu belirtmemize rağmen ve noterden yazılı kagit gondermemize rağmen cikmamakla diretiyor ve işimizi zora sokuyor. Hic bir türlü olumlu yaklaşımı yok mahkemeye ver deyip duruyor nasil bi yol izlemeliyim ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın