Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Hakaret Suçu

Hukuk tarafından suç olarak tanımlanan fiiller arasında Hakaret Suçu da bulunur. Toplumsal yaşamda kurallara ihtiyaç duyulur. Kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenebilmesi için gerekli olan kaideler ise hukuk kuralları aracılığı ile düzenlenir. Hukuk bilimsel bir disiplin olmasının yanı sıra kendine özgü dili ile de dikkat çekerken birçok kavramın hukuki açıdan tanımlanabilmesi mümkündür. Kanunlar hangi eylemlerin suç olarak kabul edildiğini belirlerken bazı davranışlar karşısında yaptırımlar uygular. Hakaret suçu da kanunlar nezdinde suç olarak tanımlanır.

Bireyin şerefi sosyal bir kavram olarak değerlendirilir. Hakaret suçu işlendiğinde bireyin toplum içerisinde sahip olduğu itibara bir saldırıdan söz etmek gerekir. Demokratik hukuk devletlerinde her bireyin fikrini özgürce ifade edebilme hakkı bulunur. Kişiler bir konu hakkındaki şahsi kanaatlerini belirtirken bu haklarını kullanabilirler. Başkalarının hak ve saygınlıklarına saldırı niteliği taşıyan eylemler söz konusu olduğunda hakaret suçundan söz etmek gerekir.

Hakaret Suçu Nedir?

Günümüzde hukukun önemli bir alanı olan ceza hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kurallar içermektedir. Bu kurallar arasında yer alan “hakaret suçu,” bireylerin birbirlerine yönelik saygı sınırlarını aşan davranışlarını düzenleyen ve cezalandıran bir hükümdür.

Hakaretin Hukuki Tanımı:

Hakaret, bir kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edici beyan veya davranışlarda bulunma eylemidir. Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçu; kişinin onur, şeref veya saygınlığını zedeleyici sözler söylemek, yazı yazmak, hakaret içeren davranışlarda bulunmak veya aşağılayıcı bir şekilde jest ve mimiklerle hareket etmek şeklinde gerçekleşebilir. Bu suç, bireylerin birbirlerine karşı saygılı ve adil bir şekilde davranmalarını sağlamak amacıyla yasalar tarafından düzenlenmiştir.

Hakaret Suçunun Unsurları:

Hakaret suçu, belli unsurları içermektedir. İlk olarak, suçun gerçekleşmesi için bir kişinin onur, şeref veya saygınlığını zedeleyici bir eylemin varlığı gerekmektedir. Bu eylem, söz, yazı, davranış veya jest/mimiklerle gerçekleşebilir. İkinci olarak, bu eylemin kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş olması şarttır. Yani kişi, bilerek ve isteyerek hakaret içeren bir davranışta bulunmalıdır.

Hakaret Suçu
Hakaret Suçu 7

Hakaret Suçu Madde Metni

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi, bireyler arasındaki saygı sınırlarını ihlal eden ve kişilerin onur ve şerefine zarar veren hakaret suçunu düzenlemektedir. Bu madde, toplum içindeki ilişkilerde huzurun ve saygının korunmasını amaçlamaktadır. Hakaret suçu, sözlü veya yazılı ifadeler aracılığıyla bir kişinin onurunu zedelemeyi amaçlayan kasten hareketlerle ortaya çıkar.

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin ilgili bölümü şu şekildedir:

Madde 125 – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu madde, hakaret suçunun temel hallerini kapsamaktadır. Hakaret suçunun işlenmesi durumunda, mağdurun onur, şeref ve saygınlığının ihlal edilmesi esas alınır. Sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen bu fiil, kasten yapılmış olmalıdır. Ayrıca, hakaret suçunun cezası üç aydan bir yıla kadar hapis cezasını içermektedir.

Hakaret suçu, alt başlıklarla daha spesifik durumları da kapsamaktadır. Örneğin, yaşa, sağlık durumuna, meslek gruplarına yönelik hakaretler veya alenen işlenen hakaretler gibi durumlar, ağırlaştırıcı unsurlar içerebilir ve cezai yaptırımları etkileyebilir.

Bu hüküm, bireyler arasında saygılı bir iletişimi teşvik etmek, toplum içindeki huzur ve düzeni korumak amacıyla düzenlenmiştir. Hakaret suçu, hukuk sistemimizin temelini oluşturan kişisel hak ve özgürlükleri koruma hedefi doğrultusunda ele alınmaktadır.

Hakaret Suçunun Özellikleri

Hakaret suçu, bireyler arasındaki iletişimdeki saygı sınırlarının aşılması ve kişilerin onur, şeref, ve saygınlığının kasten zedelenmesiyle ortaya çıkan bir hukuki sorumluluktur. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi altında düzenlenen hakaret suçu, bir dizi özelliği içermektedir.

1. Kast İhtiyacı: Hakaret suçunun işlenmesi için kasten hareket etme şartı vardır. Yani suçun işleyeni, bilinçli bir şekilde hakaret içeren bir ifadeyi kullanmalı ve bu şekilde mağdurun onurunu zedelemeyi amaçlamalıdır. Kazara veya ihmalkar bir davranış hakaret suçu kapsamına girmez.

2. Sözlü veya Yazılı İfade: Hakaret suçu, genellikle sözlü veya yazılı ifadelerle işlenir. Sözle yapılan ağızdan çıkma hakaretler veya yazılı olarak gerçekleşen hakaret içeren ifadeler suçun temelini oluşturur. Bu, suçun somut bir ifade ile gerçekleşmesini içerir.

3. Onur, Şeref ve Saygınlığa Zarar: Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedelemeyi amaçlar. İncitici veya küçük düşürücü ifadeler kullanılarak mağdurun toplum içindeki durumu olumsuz etkilenir ve bu durum suçun temelini oluşturur.

4. İsnat ve Sövme: Suç, bir kimseye somut bir fiil veya olgu isnat ederek onu aşağılama veya sövmek şeklinde gerçekleşebilir. İsnat, mağdurun lehine olumsuz bir durumu ima etmek anlamına gelirken, sövme ise genellikle küfürlü, ağır sözler içerir.

5. Cezai Yaptırım: Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca cezai yaptırıma tabidir. Suçu işleyen kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Cezai yaptırım, suçun ciddiyetine göre değişebilir.

6. Toplumsal Huzur ve Düzenin Korunması: Hakaret suçu, toplumsal düzenin ve huzurun korunması amacı taşır. Bireyler arasındaki iletişimde saygının ve hoşgörünün sağlanması için düzenlenmiş bir hükümdür.

Hakaret suçu, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma amacıyla oluşturulmuş bir hukuki düzenlemedir. Bu suç, toplum içindeki ilişkilerde saygının ve uyumun sağlanmasını hedeflerken, aynı zamanda cezai yaptırımlar aracılığıyla suçun önlenmesini ve adaletin tesis edilmesini amaçlar.

Hakaret Suçu Zamanaşımı

Hakaret Suçu için kanunların belirlediği ölçüt kişinin onur ve şerefine yönelik bir saldırının yanı sıra saygınlığının da rencide edilmesidir. Hakaret suçuna istinaden verilen cezalar kişinin toplumda değersizleştirilmeye çalışılmasına yönelik olarak belirlenir. Kişiye isnat edilecek somurt olguların hakaret suçunun konusunu oluşturması söz konusudur. Kişinin mevcut fiziksel özelliklerinin yanı sıra psikolojik özelliklerinin de vurgulanması durumunda hakaret suçu ortaya çıkabilir.

Bu tür örnekler arasında kişinin ayağında aksama olmasına istinaden topallığının öne çıkarılması ve hakaret ifade edecek şekilde hitap edilmesi yer alır. Bu durum suçun oluşması için yeterlidir. Hakaret Suçunda Zamanaşımı süresi bulunurken mağdurun suçu öğrendikten sonra 6 ay içerisinde şikayetini yapması gerekir. Bu süre içerisinde yapılmayan şikayetlerde ise kişi haklarının kaybedilmesi söz konusu olur. Hakaret suçu mağdurun yüzüne karşı işlenebileceği gibi bazı araçlar kullanılarak da işlenebilir. Teknolojik cihazlar kullanılarak da bu suçun işlenmesi mümkün olur. Yüze karşı işlenen hakaret suçunda mağdurun eylemi o anda öğrenmesi yeterli olurken mağdurun yokluğunda bu suç işlendiğinde hakaret edenin hakaretinin en az 3 kişi tarafından öğrenilmesi gerekir.

Hakaret Suçunda Şikayet

Türk Ceza Kanunu şerefe yönelik suçlar adı altında bazı eylemleri tanımlar. Hakaret Suçu işlenirken kişiye somut bir olgunun isnat edilebilmesi söz konusu olur. Bunun yanı sıra soyut bir değer taşıyan davranışlarla da bireyin değersizleştirilebilmesi söz konusu olur. Her iki durumda da kişi haklarına yönelik bir saldırının varlığından söz edilmesi gerekir. Gerçek kişilerin işleyebileceği türde bir suç olması hakaret suçunun özellikleri arasında yer alır. Hakaret Suçunda Şikâyet için hukuk yoluna başvurulur. Bu suçun maddi unsurlarının yanı sıra manevi unsurlarından da söz edilmesi gerekir.

Serbest hareketli suçlar arasında hakaret suçu da bulunur. Suç işlendiğinde suçun şekli ve kapsadığı konuların dikkate alınması gerekir. Hakaret suçları serbest hareketli suçlardır. Hakaret bir sonuca yol açar ve bu sonucun mağdurun saygınlığına yönelik olması gerekir. Ayrıca hakaret suçunda fail suçu mağdurun yüzüne karşı işlemiş olmalıdır. Bu unsur da maddi unsurlardan biridir.

Hakaret Suçunda Uzlaştırma

Hakaret Suçu işlenirken görüntülü ya da yazılı araçların kullanılabilmesi mümkün olur. Hakaret Suçunda Uzlaştırma prosedürü uygulanabilmektedir. Bu suçların takibi şikâyete bağlıdır. Suçun mağduru olarak tanımlanan tarafın hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikâyet hakkını kullanması gerekir. Bu hakkın kullanılmadığı durumlarda şikayet hakkı sonlanır. Dava zamanaşımı süresi aşılmadan şikâyet hakkının kullanılması önemlidir. Asliye Ceza Mahkemeleri hakaret suçuna yönelik olarak yargılamaların yapıldığı mahkemelerdir. Bu suçun uzlaştırma kapsamında olmayan mağdurları da bulunur. Kamu görevlisine hakaret edildiğinde ya da Cumhurbaşkanına hakaret gerçekleştirildiğinde suç uzlaştırma kapsamının dışında tutulur.

Sosyal Medya Hakaret Zamanaşımı

Hakaret alanında soruşturma ve inceleme başlatılabilmesi için hakaret davranışının gerçekleşmesinden en geç 6 ay içerisinde ilgili mahkemeye resmi şikayette bulunulması gerekmektedir. yazımızın üst kısımlarında da söz ettiğimiz üzere hakaret suçu söz konusu olduğunda zaman aşımı 6 aydır. Ayrıca sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilen hakaret suçu için söz konusu hakarete konu olan paylaşımın ilgili sosyal medya ağında kalması zaman aşımı süresini etkilemez. Altuntaş Avukatlık Bürosu hakaret suçları ve kapsamları alanında uzman avukatlar ile çalışmaktadır.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, hakaret suçu işleyen kişi hapis cezası veya adlî para cezası ile cezalandırılabilir. Hakaretin şiddeti ve şekline göre de cezai yaptırımlar değişiklik gösterebilir. Ağır hakaret durumlarında cezai yaptırımların artabileceği unutulmamalıdır.

Hakaret Suçu ve İfade Özgürlüğü:

Hakaret suçu, ifade özgürlüğü ile dengeleme gerektiren bir konudur. İfade özgürlüğü, bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade etme hakkını içerir ancak bu hak, başkalarının onurunu zedeleyici, aşağılayıcı ve saldırgan bir şekilde kullanılamaz. İfade özgürlüğü, toplumun genel ahlak ve hukuk kuralları ile sınırlıdır.

Sonuç olarak, hakaret suçu, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve toplumsal düzeni sağlamaya yönelik önemli bir ceza hukuku kavramıdır. Hakaret suçu işlendiğinde, ceza hukuku tarafından belirlenen cezai yaptırımlar devreye girer ve bu durum hukukun adaleti sağlamak amacıyla düzenlenir. Ancak ifade özgürlüğü de gözetilerek, bu suçun sınırları çizilir ve bireylerin haklarını koruyacak şekilde hukuki düzenlemeler yapılır.

Hakaret Suçunun Temel Halinin Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi, hakaret suçunu düzenleyen temel hükümleri içermektedir. Bu madde, bir kişinin onur, şeref veya saygınlığını zedeleyici beyan veya davranışlarda bulunmanın cezai yaptırımını belirler. Hakaret suçunun temel hali, TCK 125/1 maddesinde açıklanan unsurlara dayanır ve bu suçu işleyen kişilere uygulanacak cezai yaptırımları belirler.

 • Hakaret suçunun temel halinin cezası

Hakaret suçunun temel hali” genellikle bireyler arasındaki saygı sınırlarını aşan ifadeleri içerir ve Türk Ceza Kanunu’nda 125. madde altında düzenlenir. Hakaret, bir kişinin onurunu ve şerefini kasten rencide etmeyi amaçlayan sözlü veya yazılı ifadelerle gerçekleşen bir suçtur.

Türk Ceza Kanunu’nun 125/1. maddesi, hakaret suçunun temel halini düzenler. Bu maddeye göre, bir kişinin onur ve şerefine yönelik olarak yapılan hakaret suçu, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Hakaret suçunun temel hali genellikle kişisel bir düşmanlık, anlaşmazlık veya duygusal bir tepki sonucunda ortaya çıkar.

Hakaret suçunun cezasının belirlenmesinde, söz konusu suçun içeriği, mağdurun durumu, suçun işlenme şekli gibi faktörler dikkate alınır. Temel hakaret suçu, diğer hakaret suçlarına göre daha hafif bir cezai yaptırıma tabi tutulmuştur; ancak, suçun niteliğine ve duruma göre ceza miktarı değişebilir.

Bu düzenleme, bireyler arasındaki iletişimde saygı ve uyumun korunmasını amaçlar, aynı zamanda suç işlendiğinde adil bir cezai yaptırım uygulanmasını sağlar. Hakaret suçu, toplum içinde düzeni ve huzuru koruma amacını taşıyan bir hukuki düzenlemenin bir parçasıdır.

 • Nitelikli Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/3):
  • Nitelikli hakaret suçu, normal hakaret suçundan daha ağıır bir şekilde değerlendirilen durumları kapsar. Mesela, mağdurun yaşına, sağlık durumuna veya meslek gruplarına yönelik hakaretler bu kategoriye girebilir. TCK 125/3’e göre, nitelikli hakaret suçu işleyen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
 • Alenen Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/4):
  • Alenen hakaret suçu, hakaretin kamuya açık bir yerde veya bir topluluğun içinde yapılması durumunu ifade eder. Bu durumda suçu işleyen kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
 • Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/5):
  • Bu hüküm, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine yönelik hakaret suçunu düzenler. Kamu görevlilerine hakaret eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Kurullar genellikle resmi görevlerle ilgilenen birimlerdir.
 • Karşılıklı Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 129/3):
  • Karşılıklı hakaret, taraflar arasında birbirine karşı yapılan hakaretleri kapsar. TCK 129/3’e göre, karşılıklı hakaret suçu işleyen kişilere altı aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası verilebilir. Suçun taraflar arasında gerçekleşmesi durumunda, taraflar birbirlerine hakaret ettiği sürece suçun devam ettiği kabul edilir.

Bu maddeler, kişiler arasındaki iletişimde saygı sınırlarını korumayı amaçlar ve bu sınırları aşan davranışlara karşı yasal bir düzenleme sağlar. Suçun ağırlığı, hakaretin içeriğine, yapılış şekline ve mağdurun durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Hakaret Suçunun Yüze Karşı İşlenmesi

Hakaret suçu, bireyler arasında gerçekleşen bir iletişim ihlali olup, bu suçun yüze karşı işlenmesi durumu özel bir hukuki öneme sahiptir. Hakaret, kişinin onur, şeref veya saygınlığına yönelik kasti bir saldırı içeren bir suçtur ve yüze karşı işlenmesi, bu saldırının somut ve doğrudan bir şekilde bireyin yüzüne yapıldığı durumları ifade eder.

Yüze karşı hakaret, sözlü ya da yazılı bir şekilde yapılabileceği gibi, sosyal medya platformları üzerinden de gerçekleşebilir. Bu tür durumlar, bireyler arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilir ve hukuki sonuçlar doğurabilir. Hakaret suçunun yüze karşı işlenmesi durumunda, mağdur tarafın hukuki hakları korunmaktadır.

Hukuk sistemimizde, hakaret suçunun yüze karşı işlenmesine karşı çeşitli yaptırımlar ve hukuki süreçler bulunmaktadır. Bu durumda mağdur, hukuki haklarını arayarak adil bir yargılama süreci talep edebilir.

Bu bağlamda, hukuki sorumluluklar, hakaret suçunun yüze karşı işlenmesi durumunda bireyler arasında hukuki dengeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal uyum ve huzurun korunması adına, hakaret suçunun yüze karşı işlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi önemli bir adımdır.

Hakaret Suçunun Mağdurun Yokluğunda İşlenmesi

Hakaret suçunun mağdurun yokluğunda işlenmesi“, hukuki anlamda, bir bireyin onur, şeref veya saygınlığını zedeleyen ifadelerin, mağdurun fiziksel olarak bulunmadığı durumlarda dahi suç teşkil ettiği bir durumu ifade eder. Bu tür suçlar genellikle yazılı veya sözlü ifadeler aracılığıyla gerçekleşebilir. Mağdurun fiziksel olarak mevcut olmaması, dijital platformlarda yapılan hakaret içerikleri için de geçerli olabilir.

Hakaret suçu, bireyler arasında ilişkileri bozabilen ve toplumsal normlara aykırı davranışları içeren bir suç kategorisidir. Yasal düzenlemelere göre, hakaret suçlarına maruz kalan kişiler hukuki yollarla haklarını arayabilir ve suçun işlendiği platformda gerekli adımları atabilirler.

Bu kapsamda, “Hakaret suçunun mağdurun yokluğunda işlenmesi” durumu, suçun mağdurun fiziksel olarak bulunmadığı ancak hala ciddi bir hukuki ihlal teşkil ettiği bir durumu ifade eder. Bu suçla ilgili detaylı bilgi ve koruma önlemleri, hukuki düzenlemelerle belirlenmiştir.

Hakaret Suçu
Hakaret Suçu 8

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri

Hakaret suçu, bireyler arasındaki ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir suç türüdür. Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçu; bir kişinin onur, şeref veya saygınlığına yönelik kasten yapılan bir saldırıyı ifade eder. Ancak, bu suçun nitelikli halleri de vardır. Hakaret suçunun nitelikli halleri , suçun işlenme biçimi, hedefin niteliği veya suçun işlendiği yer gibi özel durumları içerir.

 • Kamu Görevlisine Karşı Hakaret: Hakaret suçu, bir kamu görevlisine karşı işlendiğinde, suçun niteliği değişir. Kamu görevlisi sıfatıyla hareket eden kişilere karşı yapılan hakaret, normal şahıslara karşı yapılan hakarete göre daha ağır cezaları gerektirebilir. Kamu görevlisine karşı işlenen hakaret, toplumda güven ve düzeni sarsma potansiyeli taşıdığından daha ciddi bir şekilde ele alınır.
 • Aile Bireyine Karşı Hakaret: Hakaret suçu, aile bireyine karşı işlendiğinde de nitelikli hale gelebilir. Bu durumda, aile içi ilişkilerdeki huzur ve düzenin korunması adına hakaret suçu daha ağırlaşabilir. Aile bireyine karşı yapılan hakaret, özel bir güven ilişkisini ihlal ettiği için genellikle daha ağır cezaları beraberinde getirir.
 • Dini Değerlere Karşı Hakaret: Hakaret suçu, dini değerlere karşı işlendiğinde de nitelikli hale gelebilir. Toplumların büyük bir kısmı için önem taşıyan dini inançlara hakaret, toplumsal huzuru bozan bir faktör olarak değerlendirilir. Bu nedenle, dini değerlere karşı işlenen hakaret suçları daha ağır cezaları beraberinde getirebilir.
 • Basın ve Yayın Organlarına Karşı Hakaret: Hakaret suçu, basın ve yayın organlarına karşı işlendiğinde de özel bir nitelik kazanabilir. Basın özgürlüğünün korunması amacıyla yapılan haber ve yorumlara karşı yapılan hakaret, toplumda geniş bir kitleye hitap ettiği için daha ciddi bir suç olarak değerlendirilebilir.
 • Toplu Alanlarda Hakaret: Hakaret suçu, toplu alanlarda (örneğin, spor müsabakaları, konserler) işlendiğinde de nitelikli hale gelebilir. Bu durumda, suçun kamuya açık bir yerde işlenmesi ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından duyulması, cezanın ağırlaşmasına neden olabilir.

Hakaret Suçunda Cezayı Azaltan ya da Kaldıran Kişisel Nedenler

Hakaret suçu, bireyler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkabilen bir hukuki sorundur ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ancak, hakaret suçunda cezayı azaltan veya kaldıran kişisel nedenler, mahkemelerin değerlendirmesine tabi tutulan önemli unsurlardır. Bu makalede, hakaret suçunda cezanın nasıl etkilenebileceğini inceleyeceğiz.

 • Hakaret Suçu ve Cezası: Hakaret suçu, kişinin onurunu zedeleyici sözlerle ya da davranışlarla bir başkasına saldırılması olarak tanımlanır. Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçu işleyen kişilere ceza verilmesi öngörülmüştür. Ancak, bu ceza, mahkemelerin göz önünde bulundurduğu çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • Hakaret Suçunda Cezayı Azaltan Kişisel Nedenler: Hakaret suçunda cezayı azaltan kişisel nedenler, suçun işlenme şekli, suçun mağduru ile suç işleyen arasındaki ilişki ve diğer özel durumları içerebilir. Örneğin, suçun basın yoluyla işlenmesi durumunda ya da mağdur ile sanık arasındaki önceki ilişkilerin göz önüne alınması gibi durumlar, mahkemenin ceza miktarını etkileyebilir.
 • İyi Niyetli Eleştiri ve Sanat Alanındaki Hakaret: Hakaret suçunda cezanın azaltılmasında dikkate alınan bir diğer faktör, eleştiri özgürlüğüdür. İyi niyetli eleştiri, sanat alanındaki ifade özgürlüğü gibi durumlar, mahkemelerin ceza miktarını düşürmesine neden olabilir. Ancak, bu durumlar da yine mahkemelerin değerlendirmesine tabidir.
 • Hukuki Süreç ve Cezanın İncelenmesi: Hakaret suçuyla ilgili dava sürecinde, mahkemeler suçun işlenme şeklini, mağdurun durumunu ve diğer önemli faktörleri değerlendirir. Cezayı azaltan ya da kaldıran kişisel nedenler, mahkemeye etkili bir şekilde sunulmalı ve adil bir hukuki süreç izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret Suçu için kanunların belirlediği ölçüt kişinin onur ve şerefine yönelik bir saldırının yanı sıra saygınlığının da rencide edilmesidir.

Hakaret Suçunu Şikayet Edebilir Miyim?

Evet, edebilirsiniz. Fakat suç işlendiğinde suçun şekli ve kapsadığı konuların dikkate alınması gerekir. Hakaret suçları serbest hareketli suçlardır. Hakaret bir sonuca yol açar ve bu sonucun mağdurun saygınlığına yönelik olması gerekir.

Hakaret Suçunda Dava Zamanaşımı Süresi Nedir ?

Mağdurun suçu öğrendikten sonra 6 ay içerisinde şikayetini yapması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın