Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Memur Disiplin Cezaları

Memur Disiplin Cezaları; Memur Disiplin Hukuku konusunu ele aldığımız bu yazıda, memur disiplin cezaları ve disiplin suçlarına dair önemli bilgileri bulabilirsiniz. Disiplin, bir yönetimin düzgün ve etkili bir şekilde işleyebilmesi için uyulması gereken kurallar bütünü olarak tanımlanır. Disiplin suçları ise, kamu görevlilerinin statülerine aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurum düzenini bozan eylemleri içerir. Bu suçların işlenmesi durumunda uygulanan yaptırım ise disiplin cezasıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 7. Bölümü, disiplinle ilgili hükümleri düzenler. Kanunun 124. maddesine göre, disiplin cezası, kamu hizmetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, devlet memurlarının yerine getirmeleri gereken görevleri yerine getirmemeleri, zorunlu kıldığı hususları yapmamaları veya yasakladığı işleri yapmaları durumunda verilir. Disiplin cezaları, Kanun’un 125. maddesinde belirtilen beş türdendir: uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerleyişinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma. Bu cezalar, durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre uygulanır.

Memur Disiplin Cezaları
Memur Disiplin Cezaları, Memur Disiplin Yönetmeliği, Soruşturması 7

Memur Disiplin Cezaları 2024

Memur disiplin cezaları, kamu sektöründe çalışan memurlara, görevleriyle ilgili olarak işledikleri disiplin ihlalleri nedeniyle verilen cezalardır. Bu cezalar, disiplin amirleri tarafından belirlenir ve memurların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmemeleri, kurallara uymamaları veya etik dışı davranışlarda bulunmaları gibi durumlarda uygulanabilir. Disiplin cezaları arasında uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi farklı düzeylerde cezalar yer alabilir. Bu cezaların amacı, kamu düzenini sağlamak ve memurları görevlerine daha etkin bir şekilde yerine getirmeye teşvik etmektir.

Uyarma Disiplin Cezası

Memur Disiplin Cezalarından, Uyarma disiplin cezası, kamu sektöründe görev yapan memurlara, görevleri sırasında işledikleri hafif düzeydeki disiplin ihlalleri sonucunda uygulanan bir ceza türüdür. Bu ceza, memurun davranışlarını düzeltmek, kurallara uymaya teşvik etmek ve hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla disiplin amirleri tarafından verilir. Uyarı disiplin cezası, memurun işleyeceği daha ciddi disiplin ihlallerini önlemeye yönelik bir uygulama olarak değerlendirilir ve genellikle yazılı bir bildirimle memura iletilir. Bu ceza, memurların mesleki etik kurallarına uygun davranışlar sergilemelerini teşvik etmek ve kamu hizmetlerinin dürüst, etkin ve düzenli bir biçimde sunulmasını sağlamak için hukuki bir önlem olarak kullanılır.

Uyarı disiplin cezası, çeşitli disiplin ihlalleri durumlarında uygulanabilir. İşte uygulanabilecek bazı durumlar:

 • Küçük Kurallara Aykırılık: Memurun kurum içi düzenlemelere veya işyeri kurallarına küçük ölçekte aykırı davranışları.
 • İhmal: Görevle ilgili basit görev ihmaline neden olan durumlar.
 • Zamanında Bildirim: Memurun, izin veya rapor gibi durumları zamanında bildirmemesi.
 • İletişim Kurallarına Uymama: Kurum içindeki iletişim kurallarına aykırı davranışlar.
 • İşbirliği Eksikliği: Takım çalışmasına zarar veren ya da işbirliği eksikliğine sebep olan davranışlar.
 • Hafif Derecede Etik İhlaller: Etik kurallarına hafif düzeyde aykırı davranışlar.

Uyarı disiplin cezası, daha ciddi durumları önlemek amacıyla kullanılan bir önlemdir ve genellikle memurun daha dikkatli ve sorumluluk sahibi olmasını teşvik etmek için uygulanır.

Kınama Disiplin Cezası

Memurların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken belirli kurallara uymaları beklenir. Ancak, bu kurallara aykırı davranışlar sergileyen memurlarla ilgili disiplin süreçleri uygulanabilir. Memur disiplin cezalarından biri olan “Kınama Disiplin Cezası,” memurların hizmet içindeki davranışlarına yönelik bir uyarıdır. Bu ceza, genellikle hafif derecede ihlaller sonucunda uygulanır ve memurlara daha ciddi sonuçları olabilecek davranışlarından kaçınmaları konusunda bir uyarı niteliğindedir.

Kınama Disiplin Cezası İle İlgili Örnek Liste:

 • İşe Geç Gelme: Belirlenen çalışma saatlerine uyulmaması durumunda,
 • Görev İhmali: Görevle ilgili sorumlulukların eksik veya geç tamamlanması,
 • İşyeri Düzenine Aykırı Davranış: İşyerinde düzeni bozan veya çalışma ortamını olumsuz etkileyen davranışlar,
 • İç İletişim Kurallarına Uymama: İş arkadaşları veya üst yönetimle olumsuz bir iletişim kurma,
 • Kurum Kurallarına Aykırı Davranış: Kurum içi politika ve kurallara uymama,
 • Çalışma Ortamına Zarar Verme: İşyerindeki ekipmanlara veya malzemelere kasıtlı olarak zarar verme,
 • Etik İhlaller: Etik kurallara aykırı davranışlar sergileme.

Açıklama: Kınama Disiplin Cezası, memurların hafif düzeyde ihlallerde bulunduklarında uygulanan bir uyarıdır. Bu ceza, genellikle memurların performansını düzeltmeleri ve kurum kurallarına uymaları için bir fırsat olarak değerlendirilir. Kınama, disiplin sürecinin bir parçası olarak kaydedilir ve memurun dosyasında yer alır.

Bu tür bir disiplin cezasının amacı, memurları kurum kurallarına uymaya teşvik etmek ve olumsuz davranışları düzeltmeleri için bir fırsat tanımaktır. Kınama, daha ciddi disiplin cezalarının önlenmesi ve memurların profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak adına bir uyarı mekanizması olarak kullanılır.

Aylıktan Kesme Disiplin Cezası

Memur Disiplin Cezalarından olan Aylıktan Kesme Disiplin Cezası, bir memura uygulanan disiplin cezalarından biridir. Bu ceza, memurun aylık gelirinden belirli bir oranda kesinti yapılmasını içerir. Memurlar, kamu kurumları veya özel sektörde çalışan personel arasında disiplinsiz davranışlar sergilediklerinde, iş kurallarını ihlal ettiklerinde veya görevlerini yerine getirmediklerinde bu cezaya maruz kalabilirler.

İşte Aylıktan Kesme Disiplin Cezası uygulanabilecek durumları içeren durumlar;

 • Devamsızlık ve İzin İhlali:
  • İzin almadan işe gelmemek.
  • Belirlenen çalışma saatlerine uymamak.
 • Görev İhmali:
  • Görevle ilgili önemli talimatları yerine getirmemek.
  • Çalışma performansında belirgin bir düşüş göstermek.
 • Etik İhlaller:
  • İş yerinde saygısızlık veya hoşgörüsüz davranışlar sergilemek.
  • İşyeri kurallarına uymamak.
 • Mücadele Etmeme:
  • İşyerindeki sorunlara çözüm bulmamak veya çözüm süreçlerine aktif katılım göstermemek.
 • Gizli Bilgi İhlali:
  • İş yerindeki gizli bilgileri yetkisiz kişilere ifşa etmek.

Aylıktan Kesme Disiplin Cezası, memurların disiplin kurallarına uymalarını teşvik etmek ve işyerinde düzeni sağlamak amacıyla uygulanır. Ancak, bu ceza sürecinde memura savunma hakkı tanınmalı ve adalet prensipleri gözetilmelidir. Ayrıca, her durumun özgün koşulları dikkate alınarak cezanın oranı adil bir şekilde belirlenmelidir. Disiplin cezalarının amacı, çalışanların düzenli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini sağlamak ve işyerinde uyumu korumaktır.

Memur Disiplin Cezaları
Memur Disiplin Cezaları, Memur Disiplin Yönetmeliği, Soruşturması 8

Aylıktan Kesme Disiplin Cezası

Aylıktan Kesme Disiplin Cezası, bir memura uygulanan disiplin cezalarından biridir. Bu ceza, memurun aylık gelirinden belirli bir oranda kesinti yapılmasını içerir. Memurlar, kamu kurumları veya özel sektörde çalışan personel arasında disiplinsiz davranışlar sergilediklerinde, iş kurallarını ihlal ettiklerinde veya görevlerini yerine getirmediklerinde bu cezaya maruz kalabilirler.

İşte Aylıktan Kesme Disiplin Cezası uygulanabilecek durumları içeren örnek liste:

 • Devamsızlık ve İzin İhlali:
  • İzin almadan işe gelmemek.
  • Belirlenen çalışma saatlerine uymamak.
 • Görev İhmali:
  • Görevle ilgili önemli talimatları yerine getirmemek.
  • Çalışma performansında belirgin bir düşüş göstermek.
 • Etik İhlaller:
  • İş yerinde saygısızlık veya hoşgörüsüz davranışlar sergilemek.
  • İşyeri kurallarına uymamak.
 • Mücadele Etmeme:
  • İşyerindeki sorunlara çözüm bulmamak veya çözüm süreçlerine aktif katılım göstermemek.
 • Gizli Bilgi İhlali:
  • İş yerindeki gizli bilgileri yetkisiz kişilere ifşa etmek.

Aylıktan Kesme Disiplin Cezası, memurların disiplin kurallarına uymalarını teşvik etmek ve işyerinde düzeni sağlamak amacıyla uygulanır. Ancak, bu ceza sürecinde memura savunma hakkı tanınmalı ve adalet prensipleri gözetilmelidir. Ayrıca, her durumun özgün koşulları dikkate alınarak cezanın oranı adil bir şekilde belirlenmelidir. Disiplin cezalarının amacı, çalışanların düzenli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini sağlamak ve işyerinde uyumu korumaktır.

İlginizi çekebilir; Yoklama Kaçağı Cezası, Bakaya Kalmak Yakalanmak

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Cezası

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Cezası, bir memurun disiplin kurallarını ihlal etmesi durumunda uygulanan bir tür ceza sistemidir. Bu ceza, memurun kariyerindeki kademe ilerlemesini geçici veya kalıcı olarak durdurmayı amaçlar. İşte bu tür bir disiplin cezasının örnekleri:

 • Ahlaki İhlaller:
  • Cinsel taciz,
  • Yolsuzluk,
  • İş yerinde etik dışı davranışlar.
 • İş Performansında Yetersizlik:
  • Görevlerini yerine getirmede sürekli başarısızlık,
  • Görev sorumluluklarını yerine getirmeme.
 • İş Kurallarına Uymama:
  • İş saatlerine uymama,
  • İş yerindeki güvenlik prosedürlerine uymama.
 • İş Arkadaşlarına Karşı Saygısızlık:
  • İş arkadaşlarına karşı saldırgan veya rahatsız edici davranışlar,
  • Takım çalışmasını olumsuz etkileme.
 • Kamu Kaynaklarını Kötüye Kullanma:
  • Mali kaynakların kötüye kullanılması,
  • Kamu malvarlığına zarar verme.

Örnek bir açıklama:

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Cezası, kurumumuzun temel değerlerine uyum sağlamayan veya iş disiplinini ihlal eden memurlara uygulanan bir ceza türüdür. Bu ceza, ahlaki değerlere uymama, iş performansındaki yetersizlik, iş kurallarına uymama, iş arkadaşlarına karşı saygısızlık ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması gibi durumlar karşısında kullanılmaktadır. Bu önlemler, kurum içinde düzeni sağlamak, etik standartlara uyumu teşvik etmek ve kamu güvenliğini korumak amacıyla alınmaktadır. Her bir durum, titizlikle incelenir ve adil bir disiplin süreci sonucunda karar verilir. Unutulmamalıdır ki, bu tür cezaların amacı, memurları düzeltmek ve gelecekte benzer davranışları önlemektir.

Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası

Devlet memurlarının, görevleri sırasında gösterdikleri davranışlara uygun bir disiplin sistemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, disiplin cezalarından biri olan “Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası“, ciddi ihlaller sonucu uygulanan bir tedbirdir. İşte, bu ceza türüne örnek olabilecek durumlar ve açıklamalar:

 • Ahlaki İhlaller:
  • Örnek Durum: Memurun, görev yerinde veya kamusal alanlarda ahlaki normlara aykırı davranışlarda bulunması.
  • Açıklama: Devlet memurları, toplum nezdinde örnek bireyler olmalıdır. Ahlaki ihlaller, kamu güvenine zarar verir ve memurun güvenilirliğini sarsabilir.
 • Yolsuzluk ve Rüşvet:
  • Örnek Durum: Memurun, görevi sırasında rüşvet alması veya vermesi, yolsuzluk yapması.
  • Açıklama: Kamu kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması esastır. Yolsuzluk ve rüşvet, bu ilkenin temelini sarsar ve kamu hizmetine güveni zedeler.
 • Görevi İhmal ve İstismar:
  • Örnek Durum: Memurun, görevine gerektiği gibi özen göstermemesi veya görevini kötüye kullanması.
  • Açıklama: Devlet memurları, kendilerine verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Görevi ihmal etmek veya kötüye kullanmak, kamu hizmetinin düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesine engel olabilir.
 • Dürüstlük İhlali:
  • Örnek Durum: Memurun, mali kaynaklar veya bilgilerle ilgili olarak dürüstlük ilkesine aykırı davranışlarda bulunması.
  • Açıklama: Devlet memurları, mali konularda ve bilgi yönetiminde dürüst ve şeffaf olmalıdır. Dürüstlük ilkesine aykırı davranışlar, kamu güvenini sarstığı gibi kurumsal bütünlüğü de tehlikeye atabilir.

Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası, bu gibi ciddi ihlallerin ardından uygulanan bir ceza olup, kamu hizmeti açısından güvenilirliği ve etkinliği koruma amacını taşır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın