Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Babanın sağlığında mal kacirmasi, Kardeşten mal kaçırma cezası, Mal Kaçırma Nasıl ispatlanır, Mirastan mal Kaçırma zamanaşımı - Mirastan Mal Kaçırma

Bir kişi birçok sebeple mirasçılarından mal kaçırmak isteyerek bazı mirasçılarını mirasından mahrum bırakmak isteyebilir. Bir kişi mirasını yasal mirasçılardan birinin faydalanmasını istemediğinde mirastan mal kaçırma işlemine başvurabilmektedir. Toplumumuzda sık görülen bir işlem olan mal kaçırma özellikle kız çocuklarının mirastan mahrum bırakılması, miras bırakanın ikinci kez evlenmiş olması, bazı zayıf ve güçsüz çocukların korunması için başvurulan bir işlemdir.

Toplumumuzda erkek çocukların kız çocuklarından daha üstün görülmesi mirastan mal kaçırmanın en büyük nedenlerinden biridir. Miras bırakan kişi üçüncü kişilerle sözleşme yaparak ve malını üçüncü kişilere devrederek veya anlaşma yoluyla malını başkasına devrederek mirasından mal kaçırma işlemine başvurabilir.

Murisin mirasçıları mirastan yoksun bırakmak üzere yapacağı işlemlerden biri de Mirastan Mal Kaçırma olarak adlandırılır. Muris muvazaası olarak da adlandırılan bu işlemler sırasında muris gizli anlaşmalar yapmak sureti ile hareket eder. Bu tür bir işlemin varlığı durumunda da pay sahipleri bireysel olarak ya da topluca dava açma hakkına sahiptir. Dava açılacağı zaman maddi delillerle ispat yükü bulunacağından bu duruma göre hareket edilmesi gerekir.

Miras hukuku ile ilgili olarak birçok davadan söz edilebilir. Muris olarak adlandırılan miras bırakandır. Miras bırakanın terekesi üzerinde mirasçıların hakları bulunur. Mirasçı olarak tanımlanan taraflar yasal mirasçılar olabileceği gibi atanmış mirasçılar ve evlatlıklar da olabilir. Miras hukukunda zümre sistemine göre hareket edilir. Derecelendirme sistemi olarak da adlandırılan bu sisteme göre mal paylaşımı yapılır. Mirasın reddi söz konusu olduğunda da tarafların bunu talep edebilme hakkı bulunur.

Mirastan Mal Kaçırma Cezası

Mirastan mal kaçırma cezası, mirastan mal kaçırmak için yapılmış sözleşmelerin iptali ve mirastan pay alması gereken kişilere hakları olan payların iadesi ile ilgilidir. Mirastan mal kaçırmanın konu olduğu davaları ile görevli olan mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Mirastan mal kaçırmanın tespit edilmesi ve delillerle ispatlandığında mirastan pay alamayan mirasçılara hak iadesi yapılır. Mirastan mal kaçırmanın konu olduğu davalarda bu işlemler tespit edildiğinde mal kaçırmak için yapılan tüm resmi işlemler hukuksal olarak geçersiz hale gelir.

Mirastan mal kaçırma amacı ile murisin muvazaa anlaşması yapması durumunda mirasçılar hukuk yoluna başvurabilmektedir. Mirastan Mal Kaçırma Cezası söz konusu olduğunda saklı pay sahibi olsun olmasın her mirasçı dava açabilir. Mirasçının hakkının çiğnenmesi durumunda açılacak davada ispat yükümlülüğü bulunur.

Mirastan Mal Kaçırma davasının herhangi bir hak düşürücü süreye sahip olmadığı görülürken dava zamanaşımı süresi de yoktur. Tarafların gerçek amaçlarına uygun olarak yapacakları işlemlerde bilerek gerçekleştirilmiş bir uyumsuzluk olmalıdır. Muris muvazaasında ayrıca 3. Kişileri aldatma amacı güdülmelidir. Taraflar arasındaki gizli anlaşma da bu işlemlerin yapılabilmesi için gereklidir.

Bağış Yoluyla Mirastan Mal Kaçırma

Miras sahipleri mirasçıların miraslarından yararlanamaması için miraslarını kimi zaman bağışlama yöntemine yönelebilirler. Bu durumlar mirastan mal kaçırma (muris muvazaası,) konusu altında en sık görülen yöntemlerdendir. Mirasın bağışlanması ile sonuçlanan bu durumlar satış sözleşmesi yerine bağışlama ile gerçekleştirilir. Dışarıdan bakıldığında satış gerçekleşmiş gibi görünse de aslında taraflar arasında anlaşma olmuş ve amaç olarak mirastan mal kaçırma hedeflenmiş olmaktadır. Satış görünümünde olan bu duruma bağışlama muvazaası adı verilmektedir ayrıca cezası bulunmaktadır.

Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı

Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı söz konusu değildir. Mirastan mal kaçırmanın tespit edildiğinde üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun mahkemeye başvurarak mirasın iptalini istemek mümkündür. Mirastan mal kaçırmanın konusunda 3 şartın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bu üç koşul, tarafların bilinçli olarak mirasta uygunsuzluğa başvurmaları, üçüncü kişilerin mirastan mal kaçırmak amacıyla aldatılması, anlaşma yapan iki tarafın mal kaçırma işleminde aralarında anlaşmış olmalarıdır. Mal kaçırma işlemleri gizli ve açık olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilmektedir. Genellikle mirastan mal kaçıran kişiler miras sahibi olan üçüncü kişileri aldatarak onların mirastan pay almalarını engellemiş olurlar. Mirastan mal kaçırmanın davası mirası bırakan kişinin vefat etmesinden sonra açılan bir davadır.

Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı söz konusu olmadığı için bu davalar miras bırakanın vefat etmesinden sonra her zaman açılabilen davalardır. Ancak mirastan mal kaçırmanın davaları miras bırakanın vefatından önce açılamaz. Mirastan mal kaçırması davalarında mahkeme tarafından bazı hususlara dikkat edilmektedir. Bu hususlar; miras bırakan kişinin malını satarken mirasçılarını aldatmak isteyip istememesi, miras bırakan kişinin sattığı malı alan kişinin bu malı alma gücünün olup olmaması, gerçekleşen satış işleminin hukuka uygun olup olmaması, miras bırakan kişinin bir malını haklı bir nedenle devredip etmemesi, malın gerçek değeri ile tapudaki değerinin arasındaki farktır.

Mahkeme tüm bu hususları inceledikten sonra satış işleminin mirastan kaçırmak için yapıldığına karar verirse tapu işleminin iptaline karar verilir. Mahkeme satış işleminin mirastan mal kaçırmak için yapıldığına hükmederse sanki o satış hiç gerçekleşmemiş gibi mirasçılar miras üzerindeki tüm haklarına yeniden kavuşurlar.

Mirastan mal kaçırma işlemi yapıldığında mirasçılar dava açabilir. Bu tür bir durumla karşılaşan yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya evlatlıklar bireysel olarak ya da birlikte hareket etmek sureti ile dava açma hakkına sahiptir. Dava sırasında mal kaçırmaya ilişkin koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

Mirasçılar murisin vefatının ardından mal paylaşımı yapılması gerekli olduğunda miras hukukuna uygun olarak hareket etmek zorundadır. Gerçek bir kişi öldüğünde ölene ait olan ve devredilmesi mümkün bulunmayan hakların kime geçeceği ve bu işlemler yapılırken ne tür bir yol izleneceği önemli hale gelmektedir. Bu durumda da miras hukuku devreye girer.

Mirastan Mal Kaçırma muris muvazaası olarak da adlandırılan hukuki bir işlemdir. Bu davalarda görünürdeki işlemin yanı sıra muvazaa anlaşması da incelenir. Üçüncü kişileri aldatma amacının güdülmesi gerekirken gizli bir sözleşmenin varlığına da gerek duyulur. Üçüncü kişiler olarak tanımlananlar mirasçılardır. Mirasçılar miras bırakanın terekesi üzerinde hak sahibi olan kişilerdir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer ?

Mirastan mal kaçırma davasının süresi, miras konusu olan malların tespit edilip incelenmesine ve mahkemenin delilleri toplama süresine göre değişmektedir. Ülkemizde mal kaçırma ile ilgili konularda her mirasçı dava açma hakkına sahiptir.

Ancak bir mirastan men edilen kişiler, mirası reddeden kişiler ve miras hakkından feragat eden kişiler mal kaçırma davası açma hakkına sahip değildir. Yasal bütün mirasçılar ve evlatlık çocuklar da mal kaçırma davası açma hakkına sahiptir. Mirastan mal kaçırmanın davaları miras bırakanın vefatından sonra açılabilen davalardır. Bu davalar mahkeme tarafından her türlü kanıt ile ispatlanarak sonuca bağlanabilen davalardır.

Bu davaların süresi ise mirasa konu olan malların tespit edilmesi ve mal kaçırma ile ilgili delillerin ne kadar sürede toplanabileceğine göre değişiklik göstermektedir.

Muris muvazaası ya da diğer adıyla mirastan mal kaçırma yapılırken görünürdeki işlemin yanı sıra gizli bir işlemin varlığı da söz konusudur. Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer ? Merak edilenlerden biridir. Görünürdeki işlemler çeşitli olabilir. Satışın yanı sıra bağışlama ya da ölünceye kadar bakma sözleşmeleri bu türdendir. Bu tür davalar açılırken miras hukukunun yanı sıra gayrimenkul hukuku da devreye girmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma söz konusu olduğunda muvazaa anlaşması yapılır. Bu anlaşma ile muris mirasçıları aldatma amacı güder. Miras bırakanla 3. Kişi bu konuda gizli bir anlaşma yaptığında durumun dava sürecinde maddi delillerle ispatlanması gerekir.

Dava murisin ölümünün ardından açılabilmektedir. Muris mal kaçırma amacı ile üzerindeki taşınmazlara yönelik olarak tapuda işlem yaptığında ve bunları 3. Kişilere satması durumunda muvazaalı işlemler gündeme gelir. Mirastan mal kaçırma davalarında görünürdeki işlemlerle gerçek işlemlerin incelenmesi gerekmektedir.Altuntaş Avukatlık Bürosu diğer hukuki makalelerine blog bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Mirastan mal Kaçırma nasıl yapılır?

Muvazaalı işlemler ile mal kaçırma işlemi yapılabilmektedir

Mirastan Mal Kacirmanin cezası var mı?

Mirastan mal kaçırmak için yapılmış sözleşmelerin iptali ve mirastan pay alması gereken kişilere hakları olan payların iadesi ile ilgilidir.

Miras davalarında zaman aşımı kaç yıl?

Mirastan mal kaçırmanın tespit edildiğinde üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun mahkemeye başvurarak mirasın iptalini istemek mümkündür.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Zaman Açılır?

Mirastan mal kaçırma davaları miras sahibinin vefatından sonra açılabilir.

4 Comments
 • kadir kara
  1:43 PM, 2 Ocak 2023

  slm 7 kardesiz buyuk abemiz romok puluk mimzere izgara yani bizden habersiz satmis100.bin tl babamiz gecen sene vefat etmis annemiz ama felc en hasta cezasi ne kadardir tsk

  • Zeynep
   5:40 PM, 5 Mart 2023

   Kolay gelsin annem 2. Evlilik yaptı 2.kattı annemin 1.kat teyzemin eviydi teyzem anneme satmıs evi annem 2 eşinden olan kızının üstüne yapmış 2 katı da tek tapuymuş ev annem yaşıyor şuan benim ne yapmam lazım benden miras kacırkyırlar ben dava acarım dedim bana o kızım bakıyo der imza atarım diyor ne yapmam lazım

 • Belgiz Öztürk
  3:13 PM, 14 Mart 2023

  Babam sagliginda 2 oğluna ev verdi ben kız olduğum için bana vermedi annemde kendi oturduğu evi bana devretti ben öldükten sonra senindir dedi babamın gayri meşru 2 çocuğu var onları nüfusuna aldı şimdi bana muris muavazasi davası açmış bu dava nasıl sonuçlanır

 • Kezban çiftçi
  12:07 PM, 5 Temmuz 2023

  Annem ve babam müşterek evde oturmaktadır ama annem evi torununa gizli devretti.simdi babamı evden atmak boşanmak istiyor.babami tahrik edip darp raporu aldı 1ay uzaklaştırma aldı.babam yada biz çocuklar ne yapmalıyız ocak 2023 de devretmis.babamdan geçmişin intikamını almak istiyor ruh hali de biraz bozuk ama çok akıllı bir kadin.bunun bize ne gibi bir masrafı vardir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın