Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu, bir kişinin başkalarını veya kurum ve kuruluşları aldatarak ve başkalarını zarara uğratarak hile ile menfaat elde etmesidir. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise dolandırıcılık suçunun çeşitli niteliklerle gerçekleştirilmesidir. Altuntaş Hukuk bürosu uzman avukat kadrosu ile nitelikli dolandırıcılık suçu davalarında sizlere danışmanlık sunmaktadır.

Eğer bir dolandırıcılık suçu, başkalarının dini inancını ve duygularını istismar ederek işleniyorsa, bir kişinin içinde bulunduğu zayıflıktan faydalanarak yapılıyorsa, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanılarak yapılıyorsa, dernek, vakıf, siyasi parti, meslek kuruluşu vb. kurumların araç olarak kullanılmasıyla yapılıyorsa, dolandırıcılık suçu meslek sahibi kişilerin mesleklerini kullanarak uygulanıyorsa veya bu suç sigorta bedeli almak için uygulanıyorsa nitelikli dolandırıcılık suçuyla değerlendirilir.

İlginizi çekebilir: Zimmet Suçu

Nitelikli Dolandırıcılık Cezası

Nitelikli dolandırıcılık cezası Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.  Bu maddelere göre nitelikli dolandırıcılık suçu,  24.11.2016 tarihinden önce işlendi ise 2 yıl ila 7 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. TCK’da belirtilen bazı özellikteki nitelikli dolandırıcılık suçları ise, 6763 sayılı TCK’ya göre, 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Aynı zamanda sanık veya sanıklara, hapis cezasına ek olarak, beş bin güne kadar adli para cezası da verilmektedir. TCK’da belirtilen maddelerden birinin işlenmesi suretiyle oluşan nitelikli dolandırıcılık suçlarına en az 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçlarına verilecek olan adli para cezası, elde edilen haksız menfaatin en az 2 katı olmalıdır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu 6

Nitelikli Dolandırıcılık TCK

Nitelikli dolandırıcılık suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. TCK maddelerine göre, belirtilen niteliklerde işlenen dolandırıcılık suçlarına, 2 yıl ile 7 yıl arasında hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Eğer nitelikli dolandırıcılık suçları; kamu kurumlarının zararına olarak işlenirse, bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumları suçun işlenmesinde araç olarak kullanılırsa ya da banka ve diğer kurumları tarafından tahsil edilmemesi gereken kredilerin açılması için işlenirse, verilecek olan ceza 3 yıldan az, adli para cezası ise suçta elde edilen menfaatin 2 katından az olamaz. Nitelikli dolandırıcılık suçları ülkemizde en fazla ticari faaliyetler ile ilgili açılan davalardır.

Ancak bu davaların birçoğunda nitelikli dolandırıcılık suçlarının kanıtlanamamasından dolayı takipsizlik kararı verilmektedir. Nitelikli dolandırıcılık suçları, serbest meslek sahibi kişiler tarafından da işlenebilen suçlar arasındadır. Bu kişiler mesleklerini ve kendilerine duyulan güveni kötüye kullanarak bu suçu işlemektedir. TCK 158/1, 158/2, 158/3 maddelerine göre; dolandırıcılık suçları aşağıdaki şekillerde işlenirse nitelikli dolandırıcılık ile yargılanır:

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Unsurları

 • Dinî inançların ve duyguların istismar edilmesiyle
 • Bir kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durumdan veya zor şartlardan yararlanılmasıyla
 • Bir kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanılmasıyla
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılmasıyla
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına kullanılmasıyla
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla
 • Basın ve yayın araçlarının kullanılmasıyla
 • Şirket veya kooperatiflerin kullanılmasıyla
 • Serbest meslek sahibi kişilerin mesleklerini kötüye kullanılmasıyla
 • Bir bankadan verilmemesi gereken bir kredi almak suretiyle
 • Sigorta bedelini almak için işlenirse
 1. Maddi Unsur: Dolandırıcılık suçunun temelini oluşturan maddi unsur, kandırma, yanıltma veya hile kullanarak başkasının malvarlığını haksız bir şekilde ele geçirmeyi içerir. Bu unsuru oluşturan eylemler, genellikle aldatma amacı taşır ve mağdurun rızası olmadan gerçekleşir. Maddi unsur, haksız kazanç elde etme niyetini içermektedir.
 2. Fail: Dolandırıcılık suçunun gerçekleşmesinde etkin rol oynayan kişiye “fail” denir. Fail, dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve maddi unsurun gerçekleşmesine sebep olan bireyi temsil eder. Fail, kasıtlı bir şekilde yanıltıcı davranışlarda bulunarak mağdurun malvarlığını haksız bir şekilde ele geçirme niyetini taşıyan kişidir.
 3. Mağdur: Dolandırıcılık suçunun mağduru, dolandırıcılık eylemi sonucunda zarar gören veya malvarlığını kaybeden kişidir. Mağdur, genellikle kandırılma sonucu zarara uğrayan ve dolandırıcılık eyleminin hedefi olan kişiyi ifade eder. Mağduriyet, genellikle mağdurun rızası dışında gerçekleşen bir dolandırıcılık olayının sonucudur.
 4. Suçun Konusu: Dolandırıcılık suçunun konusu, genellikle maddi değeri olan malvarlığı veya mülkiyet haklarıdır. Dolandırıcılık eylemi, malvarlığına yönelik hileli bir şekilde gerçekleştirildiği için suçun konusu, genellikle para, mal, menfaat veya diğer mülkiyet haklarından oluşur. Suçun konusu, dolandırıcılık amacına hizmet eden değerlere odaklanır.

Nitelikli Dolandırıcılık Yargıtay Kararları

Nitelikli dolandırıcılık suçlarında Yargıtay kararları emsal teşkil etmekte ve temel alınmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçu, bir kişi veya kurumun şikâyet etmesiyle dava açılan veya şikâyete tabi olan suçlar kapsamına girmemektedir. Nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili dava açılması için savcılık kararı yeterli olmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçlarının soruşturulması savcılık kararı ile re’sen yapılır. Nitelikli dolandırıcılık suçlarının zamanaşımı süresi ise 15 yıl olarak düzenlenmiştir. Nitelikli dolandırıcılık davaları hakkında daha detaylı bilgi almak için Altuntaş Avukatlık Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Suçun Özel Görünüş Şekilleri

Hukuk sistemimizde suç, genellikle bireylerin topluma zarar veren eylemlerini düzenleyen bir dizi kural ve düzenleme tarafından tanımlanır. Ancak, suçun kendisi birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve özel görünüş şekilleri barındırabilir. Bu makalede, “Suçun Özel Görünüş Şekilleri”ni ele alacak ve özellikle “Suça Teşebbüs”, “Suça İştirak” ve “Suçların İçtimai Boyutu” kavramlarına odaklanacağız.

Suça Teşebbüs: Suçun Sınırlarında Bir Adım

Suça teşebbüs, bir bireyin suç işleme niyetiyle hareket ettiği ancak eylemin tamamlanmadığı bir durumu ifade eder. Hukuk sistemimizde, suça teşebbüs, suç işleme aşamasında yakalanan bireyleri cezalandırmak için özel olarak düzenlenmiştir. Suça teşebbüs durumu, suçun tamamlanmamış olmasına rağmen, suçun işlenmeye başlandığı noktada hukuki sonuçlar doğurabilir.

Suça İştirak: Suçun Ortakları

Suça iştirak, bireylerin suç işleme sürecine aktif bir şekilde katılmasını ifade eder. Bu katılım, suçun işlenmesine doğrudan katılma veya yardım ve destekleme şeklinde olabilir. Hukuk sistemimizde, suça iştirak eden kişiler de suç kapsamına alınarak cezalandırılabilir. Suça iştirak, suçun ortakları arasında ortak sorumluluk ve ceza hükümlerini içerir.

Suçların İçtimai Boyutu: Toplumsal Etkileşim ve Sorumluluk

Suçların içtimai boyutu, suçun sadece bireyler arasında değil, aynı zamanda toplum düzeyinde de bir etkileşimi ve sonucu içerir. Bu boyut, suçun toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlar. Toplumun güvenliği, suçun önlenmesi ve suçlu bireylerin topluma yeniden kazandırılması gibi konuları içtimai boyutta ele alarak, suçun daha geniş bir perspektiften anlaşılmasını sağlar.

Bu makalede, “Suçun Özel Görünüş Şekilleri ” ni inceledik ve suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimai boyutu gibi kavramları ele aldık. Bu konular, hukuk sistemimizin suçla mücadelede daha etkili ve adil bir yaklaşım benimsemesine yardımcı olabilir. Suçun sadece bireysel eylemlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal dinamiklerin de suçun oluşumunda etkili olduğunu anlamak, daha sağlam hukuki çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Dolandırıcılık Suçunun Özellikleri

Dolandırıcılık, bir kişinin başka bir kişiyi kandırarak haksız bir kazanç elde etmeye çalışması veya bir başkasına zarar verme amacı güden hileli bir faaliyettir. Hukuki anlamda dolandırıcılık suçu, genellikle güvenin kötüye kullanılmasıyla ilgilidir. Bu makalede, dolandırıcılık suçunun temel özelliklerini inceleyeceğiz.

 • Kandırma Amacı: Dolandırıcılık suçu, temelde bir kişiyi kandırmayı amaçlar. Dolandırıcılar genellikle kurbanlarını yanıltmak, aldatmak veya manipüle etmek için çeşitli taktikler kullanırlar.
 • Hileli Davranış: Dolandırıcılık, hileli davranış içerir. Bu, dolandırıcının dürüstlük ve açıklık ilkelerine aykırı olarak davranması anlamına gelir. Dolandırıcılar genellikle sahte belgeler, yalan beyanlar veya yanıltıcı taktikler kullanarak kurbanlarını aldatmaya çalışırlar.
 • Maddi Kazanç Hedefi: Dolandırıcılık suçu, genellikle maddi kazanç elde etme amacını içerir. Dolandırıcılar, kurbanlardan para, mal veya hizmet elde etmek için çeşitli yöntemleri kullanabilirler.
 • Güvenin İstismarı: Dolandırıcılık, kurbanın güvenini kötüye kullanma üzerine kuruludur. Dolandırıcılar, genellikle kurbanlarını yanıltmak için güvenilir bir figür veya kurum gibi görünerek güven inşa etmeye çalışırlar.
 • Planlı ve Kasti Eylem: Dolandırıcılık suçu genellikle planlı ve kasıtlı bir şekilde gerçekleşir. Dolandırıcılar, kurbanlarını aldatmak için önceden düşünülmüş bir stratejiyi uygularlar.
 • Yasadışı Kazanç: Dolandırıcılar, genellikle yasadışı yollarla kazanç elde etmeye çalışırlar. Bu, vergi kaçakçılığı, sahtecilik veya diğer yasa dışı faaliyetleri içerebilir.

Dolandırıcılık suçu, hukuki sistemde ciddi sonuçları olan bir suçtur. Dolandırıcılar, yakalanmaları durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle, bireylerin dolandırıcılık girişimlerini tanıma ve önleme konusunda dikkatli olmaları önemlidir.

Unutulmamalıdır ki, dolandırıcılık suçu her durumda benzer özelliklere sahip olmayabilir ve hukuki bağlam içinde incelenmelidir. Bu makale, genel bir bakış sunmaktadır ve spesifik durumlar için profesyonel hukuki tavsiye alınması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir ?

Dolandırıcılık suçu, bir kişinin başkalarını veya kurum ve kuruluşları aldatarak ve başkalarını zarara uğratarak hile ile menfaat elde etmesidir. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise dolandırıcılık suçunun çeşitli niteliklerle gerçekleştirilmesidir.

Nitelikli Dolandırıcılık Cezası Nedir ?

Nitelikli dolandırıcılık suçu,  24.11.2016 tarihinden önce işlendi ise 2 yıl ila 7 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Kaç Sayılı TCK İle Düzenlenmiştir ?

Nitelikli dolandırıcılık suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir.

2 Comments
 • Merve kaya
  2:34 AM, 20 Kasım 2023

  Merhaba ben bı olaya karistim ama bilmiyodum böyle olcani ve arkadaşıma güvendim hesap bilgilerimi verdim birini dolandircani bilmiyodum arkadaşları bı kadını dolandirmislar 2016 yılında mahkeme açıldı geçen sene 2023 yılında mahkeme çıktım ve 6 yıl bn hapis cezası verildi bu işle bı alakam yok benim ve dosya bidaha açıldı ve durum yok 2 tane yetim var hele kızım çok küçük 11 aylık ve hapise düşersem küçük kizimi oğlumu sosyal yardım alırsa ben yaşayamam ve napcam bilmiyorum başımda eşim yok annemle yasiyorum acikcasi

  • Ubeydullah Boztaş
   10:31 PM, 15 Ocak 2024

   Merhaba mağdur tarafın ne kadarlık bir kaybı var? ve durum nedir şu an?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın