Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Reddi Miras

Reddi miras, mirasçıların kendilerine bırakılan mirası reddetmeleridir. Türk Medeni Kanununa göre mirasın reddedilmesi, miras bırakan kişinin vefat etmesinden sonra, bir mirasçının veya mirasçıların mirası kabul etmediğini mahkemeye ifade etmesidir. Miras hükmen reddedilebilir veya mahkemeye başvurularak da mirasın reddi talebinde bulunulabilir. Mirasın hükmen reddi edilmesinin şartları şunlardır:

 • Miras bırakan kişinin vefatında borçlarını ödeyemeyecek durumda olması
 • Miras bırakanın vefatı anında borçlarını ödemekten aciz olduğunun tespit edilmesi

Bu koşullar oluştuğunda mirasın hükmen reddine karar verilir. Ancak bir mirasta mirası bırakanın mal varlığı, borçlarını karşılamaya yetiyorsa, yani borcu batık değil ise, mirasçıların mirası reddetmek için mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.

Reddi Miras Süresi

Bir mirasa 3 ay içinde itiraz ederek miras reddedilebilir. Yasal mirasçılar bir mirasta pay sahibi olduklarını öğrendikleri zaman bu 3 aylık süre başlamış olur. Vasiyetname ile kendilerine mirasçı oldukları bildirildikleri günden itibaren 3 ay içinde mirasçıların mirası reddetme hakları bulunmaktadır. 3 ay içinde mirası reddettiğini bildiren mirasçıların bu isteği Sulh hâkiminin takdir yetkisine başvurulmadan tescil edilmektedir. Reddi miras süresi aynı zamanda miras defterinin tutulduğu durumlarda 1 aylık bir süre ile sınırlandırılmıştır.

Mirası reddeden mirasçı, resmi miras defterinin tutulmasını talep etmesi ile bir ay içinde her mirasçı miras ile ilgili ifade vermeye çağrılmaktadır. Böyle bir durumda mirasçının bir ay içinde mirası reddetme hakkı bulunmaktadır. Bir mirasçı kendisine belirlenen bir süre içinde mirası reddetmez ise pay sahibi olduğu tüm terekeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Bir miras davasında mirasçı belirlenen süre içinde mirası reddedemeden vefat ederse mirası reddetme hakkı onun mirasçılarına geçmektedir. Böyle bir durumda ise mirasçının iki ret hakkı doğmuş olur. Bu mirasçıların mirası reddetme süreleri ise kendilerine bu mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten itibaren başlar.

Reddi Miras
Reddi Miras 7

Reddi Miras Ücreti

Reddi miras davalarında Sulh Hukuk Mahkemesine harç ücreti yatırılmalıdır. Ayrıca reddi miras davalarında avukat ücretlerini de davayı açan kişi ödemektedir. Bir miras reddi davasında davanın reddedilmesi halinde maktu harç ücreti yeniden yatırılarak yeniden dava açılabilmektedir. Reddi miras yapmak isteyen her mirasçı, dava harç ücretini kendisi için ayrı yatırmak zorundadır. Miras reddi davası açmak için harç bedeli yatırıldıktan sonra Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvurarak reddi miras işlemleri başlatılmaktadır.

Reddi Miras Dilekçesi Örneği

Reddi miras davaları, mirası reddetmek isteyen kişi tarafından, miras bırakan kişinin ikametgâh adresindeki Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe verilerek yapılır. Reddi miras dilekçesinde mirasçının adı, soyadı, adresi yazılmalı ve dilekçenin konusu hukuki olarak açık ifadelerle belirtilmelidir. Reddi mirasla ilgili dilekçelerde davanın konusu detaylı olarak açıklanmalı, reddi mirasın gerekçeleri ile hukuki sebepleri ayrıntılı olarak ifade edilmelidir.

Ayrıca dilekçede mevzuat ile ilgili maddelerle dava konusu gerekçelendirilmelidir. Dilekçenin sonuç kısmında ise miras bırakanın adı, soyadı, ölüm tarihi yazılmalı ve miras bırakanın mirasçısı olarak reddi miras talebi açıkça ifade edilmelidir. Reddi miras dilekçeleri uygun bir şekilde yazılmadığında dava reddedilmektedir. Bu yüzden reddi miras dilekçelerinin yazımına dikkat edilmesi ve bir avukattan yardım alınması gerekmektedir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır ?

Bir kişi vefat ettiğinde hem sahip olduğu tüm varlığı hem de sahip olduğu tüm borçları mirasçılarına kalır. Miras bir kişinin hem malının hem de borçlarının hukuki olarak mirasçılarına devredilmesi işlemidir. Mirasçılar kendilerine kalan borçlardan feragat etmek için reddi miras yaparak miras haklarından vazgeçebilirler. Reddi miras davalarında eğer miras bırakanın borca batık olduğu söz konusu değilse tüm mirasçıları mahkemeye başvurarak reddi miras davası açmalıdırlar. Mirasçılar reddi miras davası açmadıkları takdirde miras bırakanın borçlarını da kabul etmiş sayılırlar. Reddi miras davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. 

Mirasçılar mirasın reddi davası açmak için miras bırakanın son ikametgâh adresindeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak dilekçe vermeli ve bu dilekçede mirası kayıtsız ve şartsız bir biçimde reddettiklerini beyan etmelidirler. Mirasçılar sözlü olarak da Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mirası reddettiklerini beyan edebilirler. Bu durumda mirasçıların mirası ret talepleri, mahkemenin özel kütüğüne kaydedilerek diğer mirasçıların da bu durumdan haberdar olmaları sağlanır. Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak reddi miras davalarında çalışmalar yapmaktayız.

Miras Reddi Hakkı Kimlere Verilir?

Miras reddi hakkı, bir kişinin vefat etmiş bir akrabasından veya mirasçısından mirası reddetme yetkisini ifade eder. Bu hukuki hak, belirli durumlar altında devreye girebilir ve birçok hukuki detaya tabidir.

 • Zorunlu Mirasçılar: Kanunlar genellikle bir kişinin zorunlu mirasçılarını tanımlar. Bu genellikle eş ve çocukları içerir. Zorunlu mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahip olabilirler, ancak bu karar genellikle dikkatlice düşünülmesi gereken bir adımdır.
 • Belirli Durumlar ve Koşullar: Miras reddi hakkı, mirasçının belirli durumlar altında mirası reddetme hakkına sahip olduğu koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, miras bırakan kişinin borçları, mirasın reddedilmesi gerektiği durumu etkileyebilir.
 • Hukuki Danışmanlık ve İnceleme: Miras reddi hakkını kullanmadan önce, mirasçıların hukuki danışmanlık alması önemlidir. Profesyonel bir avukat, kişinin özel durumunu değerlendirerek en iyi kararı almasına yardımcı olabilir.
 • Miras Reddi İşlemleri: Miras reddi işlemleri genellikle belirli bir süre içinde gerçekleştirilmelidir. Bu süreç ve gereklilikler, yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Zaman içinde uygun işlemlerin yapılmaması, mirasın otomatik olarak kabul edildiği anlamına gelebilir.
 • Belgelendirme ve Bildirim: Miras reddi işlemleri belgelerle desteklenmelidir ve mirasın resmi reddi için mahkemeye bildirimde bulunmak genellikle gerekir. Belge eksikliği veya bildirim ihmal edildiğinde, yasal karmaşalara yol açabilir.

Miras reddi hakkı, genellikle karmaşık hukuki süreçleri içerir ve her durum benzersizdir. Bu nedenle, miras reddi konusunda karar vermeden önce bir avukatın rehberliği önemlidir. Yasal danışmanlık, mirasçılara haklarını ve sorumluluklarını anlama konusunda yardımcı olabilir ve en doğru adımı atmalarına rehberlik edebilir.

Reddi Miras
Property Management. House Lease And Ownership Deed

3 Ay İçinde Reddi Miras Yapılmazsa Ne Olur?

Miras, bir kişinin ölümü üzerine geride bıraktığı malvarlığının, alacaklılarına paylaştırılması işlemidir. Ancak, mirası reddetme hakkı da mirasçılara tanınmış bir hak olarak öne çıkar. Bu bağlamda, mirasçıların mirası reddetmeleri durumunda karşılaşacakları hukuki süreç ve sonuçlar büyük önem taşır.

Mirasın Reddi ve 3 Aylık Süre: Mirası reddetme hakkı, mirasçılara, mirası kabul etmeme veya vazgeçme seçeneği sunar. Ancak, bu hak kullanıldığında, Türk Medeni Kanunu‘na göre belirlenen 3 aylık bir süre başlar. Mirasın reddedilmesi durumunda mirasçı, bu süre içinde mahkemeye başvurarak mirası resmi olarak reddetmelidir. Aksi takdirde, mirasçı mirası kabul etmiş sayılır ve bu süreçten sonra mirasın reddi mümkün olmaz.

Mahkeme Süreci: Mirasın reddedilmesi için mahkemeye başvurulması gerekir. 3 aylık süre zarfında reddedilmeyen miras için mahkemeye başvuru, bu hakkın geçerli bir şekilde kullanılması için önemlidir. Mahkemeye başvuruda, mirasın reddedildiğine dair beyanlar ve gerekçeler sunulmalıdır. Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek mirasın resmi olarak reddedilip reddedilmediğine karar verir.

Mirasın reddedilmesi durumunda, mirasçı, mirastan elde edilecek haklarından feragat etmiş olur. Reddedilen miras, diğer mirasçılara veya yasal mirasçı varsa onlara geçer. Ancak, mirası reddeden mirasçı, miras borçlarından sorumlu olmayacaktır.

Sonuç olarak, mirasın reddi sürecinde 3 aylık süre oldukça kritiktir. Bu süre içinde mahkemeye başvurarak mirası resmi olarak reddetmek, mirasçının gelecekteki sorumluluklarından kaçınması açısından önemlidir. Hukuki sürecin doğru bir şekilde takip edilmesi, mirasın reddedilmesi durumunda oluşabilecek olumsuz sonuçları en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Reddi Miras Şartları Nelerdir?

Miras, bir kişinin vefat etmesi durumunda geride bıraktığı malvarlığına verilen genel isimdir. Ancak, mirası kabul etmek her zaman kişisel ve mali sorumlulukları beraberinde getirir. Bu nedenle, mirasın reddi konusu hukuki bir önem taşır.

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, miras bırakanın varlıklarını, yükümlülüklerini ve haklarını kabul etmek istemeyen mirasçı tarafından yapılan bir hukuki işlemdir. Reddi miras, bir kişinin mirası kabul etmeme hakkını ifade eder.

Reddi Miras Şartları Nelerdir?

Reddi miras kararı almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar şunlardır:

 1. Red Beyanı: Mirasçının, reddi miras kararını mahkemeye yazılı olarak beyan etmesi gerekir.
 2. Mirasın Kesin Olmaması: Mirasçı, mirasın kesinleşmemiş olması durumunda red beyanında bulunabilir. Yani, mirasın paylaşımı veya borçlarının belirlenmemiş olması red nedeni olabilir.
 3. Zaman Sınırları: Reddi miras için belirli bir zaman sınırlaması vardır. Yasal süre içinde red beyanı yapılması önemlidir. Aksi takdirde, miras kabul edilmiş sayılabilir.

Reddi Mirasın Hukuki Süreci

Reddi miras kararı alındığında, hukuki bir süreç başlar. Bu süreçte mirasın paylaşımı, borçların ödenmesi gibi hukuki konular ele alınır. Mirasçı, mahkemeye başvurarak bu süreci yönetir ve mirasın paylaşımını belirler.

Sonuç olarak, reddi miras kararı almak kişisel bir tercih olmakla birlikte, bu süreçte hukuki destek almak önemlidir. Reddi mirasın doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, mirasçının gelecekteki hukuki sorumluluklarından kaçınmasına yardımcı olabilir.

Mirası Ret Çeşitleri

 • Mirasçı, mirası reddetme hakkına sahip bir konumda bulunabilir. Bu hak, genellikle belirli şartların gerçekleşmesi veya mirasın kabul edilemez durumda olması halinde devreye girer.
 • Zorla Red: Bir mirasçı, mirasın kabul edilemez koşullar altında olduğuna inanıyorsa, zorla red hakkını kullanabilir. Bu durumda, miras mahkemeye başvurarak reddedilebilir ve mirasçı bu yolla yükümlülüklerden kurtulabilir.
 • Vazgeçme Hakkı: Mirasçı, belirli bir süre içinde mirası kabul etmemeyi tercih edebilir. Vazgeçme hakkı, mirasçıya, mirası reddetme kararını vermek için ek süre tanır.
 • Şartlı Kabul: Mirasçı, mirası belirli şartların gerçekleşmesine bağlı olarak kabul edebilir. Ancak, bu şartlar yerine gelmezse, miras reddedilmiş kabul edilir.
 • Temerrüt: Mirasçı, mirası kabul etme yükümlülüğünü ihmal ederse, bu durum temerrüt olarak adlandırılır. Temerrüt durumunda, miras mahkeme kararı ile reddedilebilir.
 • Zaman Aşımı ve Reddi İlam: Mirasçının mirası reddetme hakkında belirli bir süre içinde karar vermemesi durumunda, miras mahkeme kararı ile reddedilebilir. Bu süreçte zaman aşımı önemli bir rol oynar.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir ?

Bir mirası reddetmek iki farklı şekilde yapılmaktadır. Birincisi, bir miras açıklandıktan sonra 3 ay içinde mirasın reddedildiğine dair dilekçe verilerek reddi miras davası açılmaktadır. İkincisi ise mirasçıların dava açmalarına gerek olmayan mirasın hükmen reddidir. Vefat ettiği anda miras bırakan bir kişinin mirasının borca batık olduğu ve bıraktığı mal varlığının bu borcu karşılamayacağı tespit edilirse, mirasçıların bu mirası reddettiğine hükmedilir. Buna mirasın hükmen reddi adı verilir.

Bu durumda mirasçıların ayrıca mahkemeye miras reddi davası açmalarına gerek yoktur. Ancak miras bırakanın mal varlığı, borçlarını karşılamaya yetiyorsa miras hükmen reddedilemez. Bu durumda mirasçıların mirasın reddi için dava açmaları gerekmektedir.

Mirasın hükmen reddinin konu olduğu, bir miras mal varlığı ile ödenemeyecek kadar fazla bir borçtan oluşuyorsa, yani borca batık bir miras söz konusu ise, mirasçılar mahkemeye mirası kabul ettiklerine dair herhangi bir başvuru yapmazlarsa, miras hükmen red olur.

Bir mirasta hükmen ret kararının verilebilmesi için söz konusu olan borcun tamamen miras bırakan kişiye ait olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Miras bırakan kişinin borca batık olduğu tespit edildiğinde hükmen red için bazı şartlar vardır.

Bu şartlar; miras bırakanın ölüm tarihinde borçlarını ödeyemeyecek derecede aciz olması, miras bırakanın acziyetinin resmi olarak tespit edilmiş olmasıdır. Mirasın hükmen reddinin konu olduğu davalarda eğer mirasçılardan biri mahkemeye başvurup borcu üstlenirse hükmen red davası da reddedilir. Mirası bırakan bir kişinin borca batık olduğu tespit edilmiş olsa bile mirasın hükmen reddinin gerçekleşebilmesi için mirasçıların terekeyi örtülü veya açık bir şekilde kabul etmiş olmaları gerekmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Yetkili Mahkeme

Mirasın reddi ile ilgili yetkili mahkemeler davalının yaşadığı yerde bulunan yetkili mahkemedir. Mirasın hükmen reddinin konu olduğu davanın açıldığı tarihteki ikametgâh adresi yetkili mahkeme olarak kabul edilmektedir.  Mirasın reddinin gerçekleşebilmesi için yasal mirasçıların mirası hükmen reddetmesi gerekmektedir. Mirasçılar arasında velayet durumu var ise, mirasçıların yaşları 18 yaşından küçük ise bu mirasçılar için kayyum atanır. Mirasın reddedilmesi bu durumda vesayet makamının onaylaması ile işleme alınır.

Mirasın Hükmen Reddi Davasının İcra Takibine Etkisi

Mirasın hükmen reddi davasının icra takibine etkisi iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Mirasın reddinin, miras borcu ile ilgili icra takibinin kesinleştiği tarihten önceki bir tarihte yapılması miras borcundan sorumlu olmadığına dair talebin kanuni süreler içinde mahkemeye başvurularak iletilmesi gerekmektedir. Eğer mirasın reddi icra takibinin kesinleşmesinden sonra yapıldıysa İcra Müdürlüğünün ret kararıyla haczi kaldırması gerekmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Davası Nerede Açılır ?

Türk Medeni Kanununun 609 maddesine göre mirasın reddi davaları miras bırakanın ikametgâh adresinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sözlü veya yazılı olarak başvurulmasıyla açılmaktadır. Sulh Hukuk Mahkemesine başvuran bir kişiye mahkeme tarafından kişinin mirası reddettiğine dair resmi bir belge verilir. Mirası hükmen reddetmek için ise mahkemeye başvurmaya gerek yoktur. Mahkemeye başvuru yapılmadığı takdirde hükmen red gerçekleşmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Görevli Mahkeme

Bir mirasta mirasın borca batık olduğunun tespit edilmesi ile mirasın reddi işlemi gerçekleşir. Bu durumda mirasçının mahkemeye başvurmasına gerek yoktur. Mirasın hükmen reddinin konu olduğu davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ayrıca alanında uzman avukatlardan faydalanılması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Reddi Miras Nedir ?

Reddi miras, mirasçıların kendilerine bırakılan mirası reddetmeleridir.

Reddi Miras Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Reddi miras dilekçesinde mirasçının adı, soyadı, adresi yazılmalı ve dilekçenin konusu hukuki olarak açık ifadelerle belirtilmelidir.

Reddi Miras Ücreti Ne Kadardır ?

Reddi miras davalarında Sulh Hukuk Mahkemesine harç ücreti yatırılmalıdır. Ayrıca reddi miras davalarında avukat ücretlerini de davayı açan kişi ödemektedir.

Reddi Miras İçin Ne Yapmak Gerekir?

Mirasçılar mirasın reddi davası açmak için miras bırakanın son ikametgâh adresindeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak dilekçe vermeli ve bu dilekçede mirası kayıtsız ve şartsız bir biçimde reddettiklerini beyan etmelidirler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın