Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Rüşvet Suçu

Rüşvet Suçu TCK 252 , Rüşvet Suçundan Beraat içeriğimizle sizlerleyiz. Rüşvet Suçu, Türk Ceza Kanununun 252. maddesine göre sadece devlet çalışanları için değil herkesi kapsayan bir suç olup her kişi tarafından işlenebilen bir suçtur. Rüşvet suçunda rüşvet alan ve rüşvet veren kişi de cezalandırılmaktadır. Bir kamu görevlisine rüşvet vermek, doğrudan fail tarafından gerçekleştirilen bir suçtur. Ancak bu suç, bir takım aracılar kullanarak da işlenebilir.

Rüşvet vermekte esas suç, haksız yere menfaat elde edilmesi; rüşvet almaktaki esas suç ise haksız yere menfaat elde etmeyi vaat etmektir. Bu suçu işleyen kişiler Türk Ceza Kanununun 252. maddesine göre, 4 yıl ila 12 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu ceza, rüşvet tamamlanamazsa yarı yarıya ceza indirimi uygulanır. Örneğin, bir kişi bir kamu görevlisine rüşvet vermeyi teklif ederse, ancak memur bunu kabul etmezse, rüşvet vermeye çalışan kişiye bu cezanın yarısı uygulanır. Rüşvet suçunda ceza indirimli olduğunda kişiler 2 yıl ila 6 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

İlginizi çekebilir: Ağır Ceza Mahkemesi Nedir ?

Rüşvet Suçu
Rüşvet Suçu TCK 252 , Rüşvet Suçundan Beraat 6

Rüşvet Suçundan Beraat

Rüşvet suçu işlemek için bir kamu görevlisine menfaat sağlamayı teklif etmek veya böyle bir vaatte bulunmak gerekmektedir. Bu suçta rüşvet alan kişi mutlaka kamu görevlisi olmak zorundadır; ancak rüşveti veren kişinin kamu görevlisi olmasına gerek yoktur. Dolayısıyla rüşvet veren, herhangi bir kişi olabilir. Rüşvet almak veya vermek suçu, aracı kullanılarak da işlenebilen bir suçtur. Ancak suç ortaya çıktığında ceza aracıya değil, rüşveti veren kişiye verilecektir.

Türk Ceza Kanununun 252. maddesinin birinci fıkrasına göre, rüşvet verme suçunun cezası, 4 yıl ile 6 yıl arası hapis cezasıdır. Eğer suç tamamlanmazsa ancak iki taraf arasında rüşvet anlaşması gerçekleşmiş ise, iki taraf da sanki rüşvet gerçekleşmiş gibi ceza alacaktır.

İrtikap ve Rüşvet Arasındaki Fark

İrtikap ve rüşvet suçları, Türk Ceza Kanununun 250 ile 252. maddelerine göre değerlendirilir. Bu maddelere göre; irtikap suçunu sadece kamu görevlileri işleyebilir. Rüşvet suçunu ise her kişi işleyebilir. irtikap suçu, sadece tek taraflı işlenen bir suçtur. Çünkü irtikap suçunda, bir kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak menfaat elde etmesi söz konusudur. Rüşvet suçunun işlenebilmesi için ise en az 2 kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü rüşvet suçu, iki taraflı bir suçtur. Bu yüzden irtikap suçunda sadece suçu işleyen kamu görevlisi cezalandırılır.

Rüşvet suçunda ise her iki taraf da cezalandırılmaktadır. Rüşvet suçunda kamu görevlisinin görevini ifa ettiği yerde işlenir. İrtikapta ise bir kamu görevlisi yetki alanına girmeyen, yani görevini ifa etmediği bir yerde de mesleğini kullanarak menfaat elde ederek irtikap suçu işleyebilir. İrtikap ve rüşvet arasındaki en büyük fark kamu görevlisinin durumu ile ilgilidir. İrtikap suçunda kamu görevlisi bir kimseden üstün durumdadır. Rüşvet suçunda ise taraflar eşittir.

TCK Rüşvet 252

Rüşvet suçu cezası TCK maddelerinde açıkça belirtilmiştir. TCK 252. maddenin 1. fıkrasına göre, rüşvet verme suçu, herhangi bir kişi tarafından işlenebilen bir suçtur. Aynı zamanda, rüşvet alan kişi kamu görevlisi olmalı, ancak rüşvet veren kişi herhangi bir kimse olabilir. TCK rüşvet suçunun cezasını, 252. maddenin 2. fıkrasında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis olarak bildirmektedir. Aynı TCK maddesinde, rüşvet isteğinin kamu görevlisi tarafından kabul edilmediği hallerde, bu cezanın yarı oranında indirileceği de yer alır. Bu ceza ise TCK’ya göre 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. TCK 252. maddenin 7. fıkrasına göre, rüşveti kabul eden kişinin avukat, hâkim, savcı, hakem, bilirkişi, noter, yeminli mali müşavir olduğu takdirde, verilecek ceza 1/3’ten 1/2 oranında artırılmaktadır.

Rüşvet Suçu ve Cezaları (TCK m. 252)

Rüşvet, kamu görevlisine veya kamuya hizmet eden diğer kişilere haksız bir menfaat sağlamak veya onlardan almak amacıyla yapılan yasa dışı bir ödemedir. Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesi, rüşvet suçunu düzenlemektedir. Bu suçun işlenmesi halinde ciddi cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Türk Ceza Kanunu’na göre, rüşvet suçu; kamu görevlisine, kamu sağlığına veya kamu güvenliğine zarar vermek amacıyla, kamu görevlisine veya kamuya hizmet eden diğer kişilere, yasal görevlerini kötüye kullanmaları veya yerine getirmemeleri karşılığında haksız bir menfaat sağlamak ya da sağlanmasını kabul etmektir.

Cezaları Nelerdir?

Rüşvet suçuna karışan kişilere ciddi cezai yaptırımlar uygulanır. Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesine göre, rüşvet suçunu işleyen kamu görevlisi hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Ayrıca, bu suçu işleyen özel sektör çalışanlarına da benzer şekilde cezalar uygulanabilir.

Rüşvet Suçu İle Mücadelede Önlemler

Rüşvet suçu ile mücadelede, toplumun bilinçlendirilmesi ve kurum içi denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşır. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla, rüşvetin önlenmesi mümkündür. Ayrıca, etik kurallara uyulması, dürüstlük ve şeffaflık ilkesinin benimsenmesi, rüşvetin önlenmesinde etkili birer araçtır.

Rüşvet suçu, toplumda güvenin zedelenmesine, haksız rekabete ve hukukun zayıflamasına neden olan ciddi bir suçtur. Bu suçla mücadelede hem hukuki hem de toplumsal önlemler almak, adil ve şeffaf bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlar. Rüşvetle mücadelede her bireyin sorumluluk alması, adil ve dürüst bir toplumun temelini oluşturacaktır.

Rüşvet Suçunun Özellikleri

Rüşvet suçu, toplumun hukuka duyduğu güveni zedeleyen ciddi bir suçtur ve ceza hukukunda özel bir yeri bulunmaktadır. Bu suçun işlenmesiyle ilgili belirli özellikler bulunmaktadır, bu özelliklerin anlaşılması ve değerlendirilmesi önemlidir.

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü: Rüşvet suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, adil bir yargı süreci çerçevesinde gerçekleşmelidir. Savcılık makamının etkin bir şekilde soruşturma yapması, delillerin toplanması ve savunma hakkının korunması, adaletin sağlanması için önemlidir.

Gözaltı Hükümleri: Rüşvet suçundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alınması, hukuki prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. Gözaltına alma işlemi, şüphelinin temel haklarına saygı gösterilmek suretiyle yapılmalıdır.

Tutuklama Tedbiri: Rüşvet suçundan şüphelenilen kişinin tutuklanması durumunda, tutuklama tedbiri hukuka uygun bir şekilde alınmalıdır. Tutuklamanın gerekçeleri açıkça belirtilmeli ve tutuklu kalmaya devam etmesi için meşru sebepler bulunmalıdır.

Uzlaşma Kurumu: Rüşvet suçunda uzlaşma, suçun türüne ve mahiyetine göre belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleşebilir. Uzlaşma, soruşturma ve kovuşturmanın etkinliği ve adalete hizmet etme amacıyla dikkatlice değerlendirilmelidir.

Korunan Hukuki Değer: Rüşvet suçu, kamusal güveni zedeleyen bir eylem olduğu için, korunan hukuki değer toplumun güvenini sağlamaktır. Suçun önlenmesi ve cezalandırılması, hukukun temel değerlerini koruma amacını taşır.

Bu özellikler, rüşvet suçunun hukuki boyutunu anlamak ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak için önemli parametrelerdir. Hukukun üstünlüğüne olan inançla, bu suçla mücadelede şeffaf, etkin, ve adil bir hukuk sisteminin sürdürülmesi önemlidir.

Rüşvet Suçunun Unsurları

Rüşvet suçu, hukuki bir kavram olarak birçok unsuru içermektedir. Bu unsurlar arasında maddi unsur, fail, mağdur, suçun konusu ve suçun konusu gibi önemli bileşenler bulunmaktadır.

Maddi unsur, rüşvet suçunun gerçekleşmesi için gerekli olan somut olayları içerir. Bu unsur, genellikle bir kişinin bir göreve veya yetkiye sahip olması, bu görev veya yetkiyi kötüye kullanması ve bu kötüye kullanma karşılığında maddi avantaj elde etmesini ifade eder.

Fail, rüşvet suçunun işlenen kişiyi temsil eder. Suçu gerçekleştiren kişi, genellikle görevi kötüye kullanarak rüşvet almak veya vermek suretiyle suça karışır. Failin bu eylemi kasıtlı olarak gerçekleştirmesi, suçun daha da ağırlaşmasına neden olabilir.

Mağdur, rüşvet suçunun karşı tarafını temsil eder. Mağdur genellikle devlet, kurum veya toplum olabilir. Bu kişi veya kuruluş, rüşvet nedeniyle zarara uğramış veya güvenilirliği sarsılmış olabilir.

Suçun konusu, rüşvetin özünü oluşturan menfaatin ne olduğunu ifade eder. Bu menfaat genellikle maddi bir kazançtır ve rüşvetin amaçlarına ulaşmak için kullanılır.

Suçun konusu, ise rüşvetin gerçekleştiği yer ve koşulları belirtir. Bu unsurların tamamı, rüşvet suçunun hukuki çerçevesini oluşturarak adaletin sağlanmasına yönelik önemli unsurları içermektedir. Bu unsurların bir araya gelmesiyle birlikte rüşvet suçuyla ilgili hukuki süreç başlar ve adaletin tesis edilmesi amaçlanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Rüşvet Suçu Nedir ?

Rüşvet suçunda rüşvet alan ve rüşvet veren kişi de cezalandırılmaktadır. Bir kamu görevlisine rüşvet vermek, doğrudan fail tarafından gerçekleştirilen bir suçtur.

İrtikap ve Rüşvet Arasındaki Fark Nedir ?

İrtikap ve rüşvet suçları, Türk Ceza Kanununun 250 ile 252. maddelerine göre değerlendirilir. Bu maddelere göre; irtikap suçunu sadece kamu görevlileri işleyebilir.

Rüşvet Suçu Cezası Nedir ?

Türk Ceza Kanununun 252. maddesinin birinci fıkrasına göre, rüşvet verme suçunun cezası, 4 yıl ile 6 yıl arası hapis cezasıdır.

1 Comments
  • Tevfik
    1:18 PM, 1 Mart 2023

    Ben 2018 yilinda aile dostum olan bir arkadasimin teknik takibine takildim kendisi menemende tapu memuru yillardir kendisiyle para alis verisimiz var ancak benim bugune kadar hicbir tapu dairesinde hicbir isim olmadi ben kosgep ve sanayi bakanligi tesvikleri ayrica milli emlak hazine yeri tahsisleriyle ilgileniyorum ara sira kendisini arayip bakanligin vermis oldugu resmi tahsis yazisina iliskin sorularim oluyordu istesede bana goreviyle ilgili yardimi olamaz tapu dairesinde gorevi ile ilgili hic bir is yaptirmadigim haldehald 4yil 2ay ceza aldim temyiz ettim 8 martta durusmali mahkeme gunu verdiler sonuc ne olur tesekkyrler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın