Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Paylı Mülkiyet Nedir

Bir mal üzerindeki hak sahipliği açıklanırken mülkiyet hakkından söz edilmesi gerekir. Mülkiyet hakkı elbirliği ile mülkiyet ve paylı mülkiyet olarak kullanılabilir. Mal üzerinde hak sahibi olanların bütünün tamamı üzerindeki pay oranları paylı mülkiyettir. Paylı Mülkiyet Nedir ? Araştırıldığında paylı mülkiyette birden fazla kişinin bir mal üzerinde pay sahibi olabilmesi söz konusu olur. Paylı mülkiyette söz konusu olan bir maldan yararlanma ve tasarruf etme durumudur.

Kişiler çeşitli nedenlerle mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalabilir. Boşanma davaları da eşler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklara bağlı olarak görülür. Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma olarak görülebilir. Onur Kırıcı Davranış Sebebi ile Boşanma davası açılarak da eşlerin ayrılabilmesi mümkündür. Boşanma davalarının sürecini belirleyen en önemli unsur anlaşma veya çekişmeye bağlı olarak dava açılmasıdır.

Paylı Mülkiyet Örnek

Paylı mülkiyet olarak tanımlanan uygulamanın oluşabilmesi hukuki işlemler nedeni ile olabilir. Ölüme dayalı olarak gerçekleşen miras paylaşımlarında paylı mülkiyet yolu ile mirasçı olunabilir. Muris vefatından önce vasiyetname bırakmak sureti ile bir taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet oluşturabilmektedir. Paylı Mülkiyet Örnek verileceği zaman pay sahipleri eşya üzerindeki mülkiyete ait bölünebilir kısımlarda hak ve yükümlülük sahibi olur. Paylı mülkiyette ortaklar arasında bir anlaşmazlık yaşandığında yararlanma ya da kullanma şekli konusunda hakimin karar vermesi gerekli olur.

Paylı Mülkiyet Nedir ? Dendiğinde bir mal üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması durumundan söz edilmiş olur. Miras hukukunda paylı mülkiyetin yanı sıra el birliği ile mülkiyet konusu da söz konusudur. Mirasçıların el birliği ile mülkiyeti paylı mülkiyete çevirebilmesi mümkün olurken ortaklardan her biri için bu tür bir müracaat hakkı bulunur.

Paylı Mülkiyet Nedir
Paylı Mülkiyet Nedir ? 6

Paylı Mülkiyet Nasıl Yapılır ?

Paylı mülkiyette maddi olarak bölünmemiş olan bir şeyin tamamı üzerinde birden fazla sayıda kişinin belirli pay oranlarında malik olarak yer alması söz konusudur. Paylı Mülkiyet Nasıl Yapılır ? Tek bir mülkiyet hakkının birden fazla kişiye ait olduğu paylı mülkiyette söz konusu mülkiyetin payına sahip olan kişiler 2 ve daha fazla kişi olabilir.

Paylı Mülkiyet Nedir ? Hukuki açıdan merak edilenler arasında yer alır. Pay olarak tanımlanan kavram bir hakkı ifade eder. Bundan dolayı da paylı mülkiyetle tanımlanan, kişiye ait pay üzerindeki haklardır. Paydaşlar paylı mülkiyette kendi aralarında oy birliği ile anlaşarak hareket edebilir. Maldan yararlanma ya da kullanma konusunda ortak karara uygun hareket edilmesi gerekir.

Paylı Mülkiyet Davası Nedir ?

Paylı mülkiyet söz konusu olduğunda mülkiyete tabi olan malın tek olduğu görülecektir. Bütün olan bu mal üzerinde birden fazla kişinin paya sahip olmasına paylı mülkiyet denir. Paydaşların başka bir şekilde kararlaştırılmadığı sürece payları eşit oranda bölünür. Paylı Mülkiyet Davası Nedir ? Merak edilirken her paydaşın istihkak davası açması mümkündür. Bunun yanı sıra el atmanın önlenmesi davaları da açılabilir. Paydaşlardan biri paylı maldan yararlanılmasına engel olduğunda ve bir zarar oluşmasına yol açtığında zarara uğratan paydaşa dava açılabilmektedir.

Paylı Mülkiyet Nedir ? Bütün bir mal üzerindeki pay sahipleri paylı mülkiyete konu olur. Paylı mülkiyet payın devri yoluyla sona erebileceği gibi paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması da mümkün olur.  Paydaş payından feragat ettiğinde de paylı mülkiyet sona erer. Bütün paydaşlar için paylı mülkiyetin sona erebilmesi için devir veya terk işleminin yapılması gerekir. Bu işlem bütün paydaşların oy birliği ile yapılabilir. Kamulaştırma ya da cebri icra yolu ile satışlar sonucunda da paylı mülkiyet sona erebilir.

Paylı Mülkiyetin Özellikleri

Paylı mülkiyet, bir mülkün birden fazla kişi veya kuruluş tarafından ortaklaşa sahiplenildiği bir hukuki düzenlemeyi ifade eder. Bu mülkiyet biçimi, çeşitli özellikleri içermekte olup, bu özellikler genellikle ortakların hak ve sorumluluklarını düzenleyen hukuki belgeler aracılığıyla belirlenir.

  1. Ortak Sahiplik ve Mülkiyet Payları:

Paylı mülkiyetin temelini oluşturan unsur, mülkün birden fazla ortak tarafından sahiplenilmesidir. Her ortak, mülkiyetin belirli bir oranında paya sahiptir. Bu paylar, hukuki belgelerle net bir şekilde belirlenir ve her ortağın mülk üzerindeki haklarını açıkça tanımlar.

  1. Kullanım Hakkı ve Sınırlamalar:

Ortak sahipler, mülk üzerinde belirli bir kullanım hakkına sahiptirler. Ancak, bu kullanım hakkı belirli koşullar ve sınırlamalar altında gerçekleşir. Diğer ortakların haklarına saygı gösterilmesi ve mülkün etkin bir şekilde korunması amacıyla belirlenen kurallar çerçevesinde kullanım hakkı kullanılır.

  1. Karar Alma Yetkisi ve İşbirliği:

Ortaklar arasında, mülkün yönetimi ve kullanımıyla ilgili kararları almak için bir işbirliği ve anlayış ortamı oluşturulur. Karar alma süreçleri, ortakların paylarına göre adil bir şekilde belirlenir. Ortaklar arasındaki güven ve şeffaflık, bu karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

  1. Devir Yetkisi ve Onay:

Ortaklar, kendi paylarını başka birine devretme yetkisine sahiptir, ancak bu genellikle diğer ortakların onayına tabi olabilir. Devir yetkisi, mülkün sahipliğinin değişimini düzenler ve bu süreçte diğer ortakların haklarını korur.

  1. Ortak Sorumluluk ve Bakım:

Ortak sahipler, mülkün bakımı, onarımı ve diğer sorumlulukları paylaşırlar. Ortak sorumluluk, mülkün değerinin korunmasını ve genel durumunun iyileştirilmesini amaçlar. Ortaklar arasında bu sorumlulukların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için hukuki belgelerle belirlenen kurallar uygulanır.

  1. Sınırlı Kontrol ve Hukuki Belirlemeler:

Her ortak, mülk üzerinde sınırlı bir kontrol sahibidir. Kararlar, ortak bir şekilde alınır ve mülkün yönetimi ortaklar arasında paylaşılır. Bu sınırlı kontrol, mülkiyetin düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Ayrıca, paylı mülkiyetin temel hukuki düzenlemeleri, genellikle ortaklık sözleşmeleri, tapu kayıtları ve diğer belgeler aracılığıyla resmiyet kazanır.

Paylı Mülkiyet Davası Neden Açılır ?

Paylı mülkiyet davası, genellikle bir malın ya da mülkün birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahip olunması durumunda ortaya çıkan hukuki bir ihtilafın çözümü amacıyla açılan bir davaya denir. Bu tür davalar, çeşitli sebeplerle ortak mülkiyetin sürdürülemez hale gelmesi, anlaşmazlıkların çıkması ya da bir tarafın diğerine haksız avantaj sağlaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir. İşte paylı mülkiyet davasının nedenleri ve bu davaların hukuki süreçleri.

  • Miras Paylaşımı: Paylı mülkiyet davalarının en yaygın nedenlerinden biri miras yoluyla ortaya çıkar. Bir kişinin vefat etmesi durumunda, mirasçılar arasında mal veya mülkün paylaşımı sırasında anlaşmazlıklar doğabilir. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü amacıyla paylı mülkiyet davası açılabilir.
  • Ortak Mülkiyet Anlaşmazlıkları: İş ortaklıkları, aile üyeleri veya diğer paydaşlar arasında ortak mülkiyet durumunda, mülkün yönetimi, kullanımı veya satışı konusundaki anlaşmazlıklar paylı mülkiyet davasının temelini oluşturabilir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için hukuki bir çerçeve oluşturmak amacıyla bu tür davalar açılabilir.
  • Evlilikten Boşanma: Evlilik birliği içinde edinilen mülkler, boşanma durumunda paylı mülkiyet davasının nedeni olabilir. Boşanma sürecinde, birlikte edinilen varlıkların paylaşımı konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, mahkemeye başvurarak paylı mülkiyet davası açılabilir.
  • İş Ortaklıklarındaki Ayrılık: İş ortakları arasında mülkiyetin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıklar, iş ilişkilerinin sona ermesi durumunda sıklıkla görülür. Ortaklıklardan kaynaklanan mülkiyet hakları konusundaki uyuşmazlıkların çözümü için paylı mülkiyet davalarına başvurulabilir.

Paylı mülkiyet davası açıldığında, mahkeme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir: davacının iddialarının sunulması, delillerin sunulması, tanıkların ifadeleri, uzlaşma girişimleri, mahkeme kararı ve gerekirse temyiz süreci.

İlginizi çekebilecek bir makale ; Eşlerin Paylı Mülkiyetinde Bulunan Bir Malın Eşlerden Birine Özgülenmesi

Paylı Mülkiyet Konusunda En Sık Sorulan Sorular

Paylı Mülkiyet Nedir ? 

Araştırıldığında paylı mülkiyette birden fazla kişinin bir mal üzerinde pay sahibi olabilmesi söz konusu olur. Paylı mülkiyette söz konusu olan bir maldan yararlanma ve tasarruf etme durumudur.

Paylı Mülkiyet Davası Nedir ?

Birden fazla kişinin paya sahip olmasına paylı mülkiyet denir. Paydaşların başka bir şekilde kararlaştırılmadığı sürece payları eşit oranda bölünür. 

Paylı mülkiyette paydaş payını satabilir mi?

Evet, satabilir veya devredebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın