Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Veraset İlamının İptali Davası

Veraset ilamı olarak adlandırılan belge aynı zamanda mirasçılık belgesi olarak da bilinmektedir. Veraset İlamının İptali Davası mirasçılık belgesinde yapılan hukuki yanlışlıklar karşısında açılır. Mirasçıların belgeye yanlış işlenmesi ya da eksik yazılması dava sebebi olabilir. Mirasçıların fazla yazılması durumunda da tarafların dava açması gerekebilir.

Veraset ilamına yönelik olarak ortaya çıkan yanlışlıklar için dava açılacağı zaman belgenin nereden alındığına bakılır. Noterden alınmış belgeler için Sulh Hukuk Hakimliği’ne müracaat edilir. Sulh Hukuk Hakimliği’nden alınan mirasçılık belgesine ilişkin iptal davası açılacaksa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verilerek başvurulması zorunludur.  Tenkis Davası Açılması mirasçıların saklı paylarına yönelik bir tecavüz söz konusu olursa gündeme gelir. Bu durumda mirasçılar olayı öğrendiklerinden itibaren bir yıl içinde dava açmalıdır.

Veraset İlamının İptali Davası Dilekçe Örneği

Veraset ilamının yanlış hazırlandığı düşünüldüğünde mirasçı olarak mağduriyet yaşadığını düşünen herkesin bu tür bir dava açma hakkı bulunmaktadır. Vasiyetname aracılığı ile atanmış mirasçıların yanı sıra yasal mirasçılar da Veraset İlamının İptali Davası Dilekçe Örneği ile başvuru yapabilir. Bu durumda belge nereden alındıysa ona bağlı olarak hareket edilmesi gerekecektir.

Veraset İlamının İptali Davası aracılığı ile belgede yer alan yanlışlıkların düzeltilmesi amaç edinilir. Belgedeki yanlışlıkların maddi delillerle ispatlanması gerekirken ispatın gerçekleşememesi durumunda belge geçerli kabul edilecektir.

Veraset İlamının İptali Kesinleşmesi

Veraset ilamı ile ilgili olarak ortaya çıkan yanlışlıkların düzeltilmesi gerektiğinde dava açılması zorunludur. Bu davayı mağdur olduğunu düşünen her mirasçı açabilmektedir. Aynı zamanda mirasçılık belgesinde gösterilmeyen herkesin bu tür bir dava açma hakkı bulunmaktadır. Veraset İlamının İptali Kesinleşmesi durumunda yeni belge düzenlenir. Bu belgenin tekrar dava açılarak düzenlenmesi söz konusu olmamaktadır. İlk davaya istinaden hükmün kesinleşmesi son karar olur.

Veraset İlamının İptali Davası ile mirasçıların kesinlik kazanması söz konusu olacaktır. Çekişmeli bir dava olarak kabul edilen bu dava bir veya birden fazla kişiye karşı açılabilmesi mümkündür. Ölen kişinin son yerleşim yeri mahkemesinin yanı sıra mirasçılardan birinin yerleşim yeri mahkemesine bu davalar açılır.

Veraset İlamının İptali Davası
Veraset İlamının İptali Davası 6

Veraset İlamının İptali Yargıtay Kararları

Mirasçılık belgesi olarak da bilinen veraset ilamına ilişkin olarak doğruluğunun aksi karşı tarafça ispat edilmediği takdirde geçerli olduğu görülür. Geçerliliğinin yanlış olduğu yönünde bir kanaat varsa dava açılması zaruridir. Dava herhangi bir süreye tabi olmayacağı için her zaman açılabilmesi de söz konusudur. Veraset İlamının İptali Yargıtay Kararları uyarınca iddianın ispatı maddi delillerle yapılmak zorundadır.

Veraset İlamının İptali Davası açılırken yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçı olarak kabul edilen ve mirasçılık belgesinde yer alan mirasçılar da bu tür bir dava açabilmektedir. Veraset ilamının iptalini isteyecek mirasçıların olmaması durumunda ise bu davayı hazine de açabilmektedir.

Veraset İlamının İptali Yetkili Mahkeme

Mirasçılık belgesinin iptali istemi ile dava açılacağı zaman yetkili ve görevli mahkemelere müracaat edilmesi gerekir. Veraset İlamının İptali Yetkili Mahkeme mirasçıların oturduğu yer mahkemesidir. Ayrıca ölen kişinin son oturduğu yer mahkemeleri de yetkilidir. Başvuru yapılacağı zaman mahkemeye dilekçe vermek sureti ile müracaat edilmelidir.

Veraset İlamının İptali Davası belgenin noterlikten alınması durumunda Sulh Hukuk Mahkemesine açılır. Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan belgelerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılması gerekir. Dava açma süresi konusunda bir sınır olmamaktadır.

Murisin vefatının ardından mirasçılık belgesi alınarak miras paylaşımı yapılır. Mirasçıların mirasçılık belgesine yönelik olarak bir itiraz gerçekleştirmesi söz konusu olduğunda ise ilerleyen zamanlarda da mirasçılık belgesine itiraz davası açılabilmesi mümkündür.

Veraset İlamının İptali Davasını Kimler Açabilir?

Veraset ilamının iptali davası, genellikle mirasçılık konularında ortaya çıkan hukuki bir süreçtir. Bu dava, bir kişinin ölümü sonrasında düzenlenen ve mirasçıları belirten resmi belge olan veraset ilamının geçersizliğini iddia eden kişiler tarafından açılabilir. Veraset ilamının iptali davası açma hakkına sahip olan kişiler şunlar olabilir:

 • Mirastan Men Edilenler: Bir kişi, miras bırakanın vasiyeti veya yasal düzenlemeler nedeniyle mirastan men edilmişse, bu kişi veraset ilamının iptali davası açabilir. Mirastan men edilen kişi, haksız bir şekilde mirasçı olarak ilan edildiğini düşünüyorsa, mahkemeden ilamın iptalini talep edebilir.
 • Mirastan Çıkarılanlar: Miras bırakanın bir iradesi veya yasal hükümler uyarınca mirastan çıkarılan kişiler, veraset ilamının iptali davası açabilirler. Bu durum genellikle yasal mirasçılık haklarına aykırı davranan kişilere karşı başvurulur.
 • Haksızlık Yaşayan Mirasçılar: Mirasçılardan biri, veraset ilamının düzenlenmesi sırasında haksız bir şekilde dışlanmış veya miras payı haksız bir şekilde azaltılmışsa, bu mirasçı veraset ilamının iptali davası açabilir.
 • Mirastan Men Edilen Çocuklar: Yasal düzenlemelere göre mirastan men edilen çocuklar, ilamın iptali davası açabilirler. Örneğin, evlat edinme durumları veya yasal velilik ilişkileri bu kapsama girebilir.
 • Diğer Hukuki İddiaları Olanlar: Veraset ilamının düzenlenmesi sırasında hile, sahtecilik veya başka hukuki ihlaller olduğunu iddia eden kişiler de ilamın iptali davası açabilirler.

Veraset ilamının iptali davası, mahkemede delil sunma ve hukuki süreçlere hakim olma gerektiren karmaşık bir süreçtir. Açılan dava, mahkeme tarafından incelenir ve ilgili tarafların haklarına saygı gösterilerek adil bir karar verilir.

Veraset İlamının İptali Davası Kimlere Karşı Açılır?

Veraset ilamının iptali davası, genellikle aile içindeki miras anlaşmazlıkları veya hukuki karmaşalar nedeniyle ortaya çıkar. Bu davaya başvuran kişiler genellikle şu durumlardan biri veya birkaçıyla karşılaşmış olabilirler:

 • Mirasta Hak İddiasında Bulunan Kişiler: Veraset ilamının içeriğine itiraz eden ve miras hakkına sahip olduğunu düşünen kişiler, ilgili davayı açabilirler. Bu durum genellikle mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar veya miras hakkının adaletsiz bir şekilde dağıtıldığına dair şüphelerle ilgilidir.
 • Haksız Şekilde Dışlanan Mirasçılar: Miras bırakan kişinin vasiyeti veya mirasçılar arasındaki bir anlaşmazlık sonucunda bir veya birkaç mirasçı haksız bir şekilde dışlanmışsa, bu kişiler veraset ilamının iptali davası açabilirler.
 • Mirasa Konu Varlıkların Belirsizliği veya Eksik Bilgi: Miras bırakanın varlıkları, borçları veya diğer mali durumuyla ilgili belirsizlik veya eksik bilgi bulunması durumunda, bu durumu düzeltmek ve adil bir miras dağılımı sağlamak amacıyla ilgili kişiler davayı açabilirler.
 • Mirasın Geçerliliğiyle İlgili Şüpheler: Miras bırakanın zihinsel sağlığı, vasiyetin düzenlendiği sırada baskı altında olup olmadığı gibi mirasın geçerliliğiyle ilgili şüpheler ortaya çıktığında, mirasçılar bu durumu mahkemeye taşıyarak veraset ilamının iptali davası açabilirler.
 • Vasiyetin Geçersizliği İddiasında Bulunanlar: Eğer miras bırakanın vasiyeti hukuki standartlara uygun değilse veya haksız bir şekilde değiştirilmişse, bu durumu ortaya çıkaran kişiler veraset ilamının iptali davası açabilirler.

Veraset ilamının iptali davası, genellikle hukuki süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle bir avukat rehberliğinde açılır. Davanın sonucunda, mahkeme ilamın iptaline karar verebilir veya ilamın geçerliliğini onaylayabilir. Bu durum, mirasçılar arasında adil bir miras paylaşımının sağlanması amacıyla gerçekleşir.

Veraset İlamının İptali Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Öncelikle belirtmek gerekir ki, hukuki konularda detaylı ve güvenilir bilgi almak için bir avukat ile görüşmek her zaman önemlidir. Ancak genel bir açıklama çerçevesinde, “Veraset İlamının İptali Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre” konusunu ele alabiliriz.

Veraset ilamı, bir kişinin ölümü sonucu mirasçılarının tespitini içeren resmi bir belgedir. Ancak, bazen bu ilamın iptali gündeme gelebilir. İptal davalarında zamanaşımı ve hak düşürücü süreler önemli bir rol oynar.

 • Zamanaşımı: Veraset ilamının iptali davasında zamanaşımı süresi, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Türk Medeni Kanunu’na göre, veraset ilamının iptali davası için genel zamanaşımı süresi on yıldır. Ancak, bu süre olayın tespit edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Yani, mirasçılar tarafından veraset ilamının hatalı olduğu fark edildikten sonra on yıl içerisinde dava açılmalıdır.
 • Hak Düşürücü Süre: Veraset ilamının iptali davasında hak düşürücü süre, davacının ilamın geçersizliğini bilmeye başladığı tarihten itibaren başlar. Hak düşürücü süre, belirli bir süre içinde davanın açılmasını zorunlu kılar ve bu süre içinde dava açılmazsa hak düşer. Türk Medeni Kanunu’na göre, hak düşürücü süre genellikle bir yıldır.

Dolayısıyla, veraset ilamının iptali davasında davalı tarafından zamanaşımı veya hak düşürücü sürelerin ileri sürülmesi durumunda, davacının bu sürelere dikkat etmesi ve belirtilen süre içerisinde mahkemeye başvuruda bulunması önemlidir.

Ancak her durum kendine özgüdür ve bu tür davaların detayları, belgeler ve deliller dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, ilgili tarafların bir avukatın profesyonel yardımını alması ve davanın spesifik koşullarını incelemesi gerekmektedir.

Veraset İlamına İtiraz

Veraset ilamı, bir kişinin ölümü üzerine mirasçılar arasındaki malvarlığı paylaşımını belirlemek için düzenlenen resmi bir belgedir. Ancak, bazen mirasçılar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir ve bir mirasçı, veraset ilamına itirazda bulunabilir. Bu makalede, veraset ilamına itirazın hukuki temelleri, süreçleri ve uygulama alanları incelenecektir.

I. Veraset İlamının Hukuki Temelleri:

Veraset ilamı, ölen kişinin malvarlığını ve mirasçılarını belirlemek amacıyla mahkeme tarafından düzenlenen bir belgedir. Ancak, mirasçılar arasında mülkiyet hakları, miras paylaşımı veya diğer hukuki konularda anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu durumda, mirasçılar veraset ilamına itiraz edebilirler.

Veraset ilamına itirazın hukuki temelleri genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 • Hatalı Miras Tahsisi: Mirasın paylaşımında yapılan bir hata nedeniyle bir mirasçı, veraset ilamına itiraz edebilir.
 • Hukuka Aykırı İşlem: Veraset ilamının düzenlenme sürecinde hukuki prosedürlerin ihlali, mirasçılardan birinin itiraz hakkını doğurabilir.
 • İrade Eksikliği: Ölen kişinin, mirasın paylaşımını düzenleyen bir vasiyetname bırakmamış olması durumunda, mirasçılardan biri itiraz edebilir.

II. Veraset İlamına İtiraz Süreci:

Veraset ilamına itiraz süreci, mahkeme tarafından belirlenen prosedürlere tabidir. İtiraz eden mirasçı, belirli bir süre içinde mahkemeye başvurmalı ve itiraz gerekçelerini detaylı bir şekilde sunmalıdır.

Süreç aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Mahkemeye Başvuru: İtiraz eden mirasçı, veraset ilamına itiraz için mahkemeye başvurmalıdır.
 • İtiraz Gerekçeleri: Mirasçı, itiraz gerekçelerini yazılı olarak sunmalı ve delillerini mahkemeye sunmalıdır.
 • Duruşma: Mahkeme, tarafları dinleyerek ve delilleri değerlendirerek bir karar verir.

III. Veraset İlamına İtirazın Uygulama Alanları:

Veraset ilamına itiraz, geniş bir yelpazede uygulanabilir ve çeşitli hukuki konuları içerebilir. Bu konular arasında:

 1. Miras Paylaşımı: Mirasçılar arasında malvarlığı paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar.
 2. Vasiyetname Geçersizliği: Ölen kişinin bıraktığı vasiyetnamenin hukuki geçerliliğine yönelik itirazlar.
 3. Hukuki Prosedür İhlali: Veraset ilamının düzenlenme sürecindeki hukuki prosedür ihlallerine karşı yapılan itirazlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Veraset ilamının iptali davası hangi mahkemede açılır?

Yetkili Mahkeme mirasçıların oturduğu yer mahkemesidir. Ayrıca ölen kişinin son oturduğu yer mahkemeleri de yetkilidir.

Veraset İlamının İptali Kesinleşmesi

Veraset İlamının İptali Kesinleşmesi durumunda yeni belge düzenlenir.

Ölen kişinin veraset ilamı nasıl alınır?

Ölen kişinin veraset ilamı için yerel nüfus müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Gerekli belgeleri tamamlayarak başvuruda bulunabilir ve ilgili merciden veraset ilamını alabilirsiniz.

Veraset ilamı almak için neler gerekli?

Veraset ilamı için ölüm belgesi, mirasçıların nüfus cüzdanı ve vasiyet varsa vasiyetname gerekli. Noter tasdikli mirasçı beyanı da istenebilir.

1 Comments
 • hukuk
  10:29 PM, 2 Kasım 2023

  Sulh Hukuk Mahkemesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın